Annonse

2,8 millioner til barn og unge

Høyre fremmet forslag om å øke bevilgningen til NKFF med 10 millioner kroner for å kompensere for inntektsnedgangen i 2013. Etter at dette forslaget kun fikk Høyres stemmer, ble regjeringens forslag om et tilskudd på 2,8 millioner vedtatt enstemmig.

Merknader til budsjettet
I Finanskomiteens merknader til budsjettet fremgår det blant annet at et flertall (medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) har merket seg at Kulturdepartementet vil vurdere om avgiften til Norsk kino- og filmfond kan innrettes på en annen måte enn i dag.

De vil imidlertid peke på at Norsk kino- og filmfonds tap av inntekter stadig øker. Hittil i år har fondet tapt 7,7 mill. kroner sammenlignet med 2012. Det er det derfor foreslått å kutte Film & Kinos budsjetter med 10 mill. kroner i år. Et tilsvarende beløp vil måtte kuttes i 2014. Dette vil ramme en rekke filmkulturelle tiltak som blant annet filmfestivaler, cinematek, støtte til kvalitetsfilm og barnefilm, samt reduksjon av Bygdekinoens spillesteder rundt om i landet.

Flertallet har merket seg at Kulturdepartementet arbeider med alternativer til finansieringen av Norsk kino- og filmfond. Blant annet vurderes det å legge noen av de nevnte tiltakene tilbake til statsbudsjettet fra og med 2014. Dette flertallet mener det er viktig med forutsigbare rammebetingelser for festivalene, cinematekene og Bygdekinoen.»

Film & Kino utlyser støttemidler høsten 2013
Med bakgrunn i tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett for 2013, har Film & Kino utlyst regionale støttemidler til filmkulturelle tiltak for barn og unge.

http://www.kino.no/barnogunge/
http://www.kino.no/stotteordninger/

 

 

Annonse
Skroll til toppen