Annonse
Organisasjonsutvalgets leder Petter Steen (tv) overrakte utvalgets innstilling til Film & Kinos styreleder Knut Even Lindsjør (th) torsdag 28.11.2013.

Forslag til ny organisering av Film & Kino

Film & Kinos landsmøte vedtok i 2012 å nedsette et utvalg for å vurdere organisasjonens situasjon i lys av de endringene som nå skjer i kino- og videomarkedet.  Utvalget skulle blant annet vurdere hvilke konsekvensene det får for Film & Kinos legitimitet og politiske gjennomslag at private aktører nå overtar en større andel av kinomarkedet og at salget av fysisk DVD synker dramatisk mens nye aktører kommer til i de elektroniske plattformene.

Utvalget har vurdert fire ulike modeller. Det anbefaler at Film & Kino endres fra å være en kommunal medlemsorganisasjon til å bli en bransjeorganisasjon, der både private og kommunale kinoer samt videobransjen er medlemmer. Norsk kino- og filmfond endres fra et fond som eies og forvaltes av Film & Kino til et selvstendig fond med eget styre som oppnevnes av Kulturdepartementet. Den nye organisasjonen foreslås styrt av et representantskap der kinoene er representert etter størrelse (lineært i forhold til besøkstall) og videobransjen får 1/6 av stemmene. Representantskapet velger styre for organisasjonen.

Norsk kino- og filmfond skal fortsatt finansieres av avgiftsmidler fra kinoene og videobransjen. Fondet skal tildele midler til den nye bransjeorganisasjonen Film & Kino, som får hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med fondets formål, som er filmformidling gjennom kino- og videovirksomhet.

– Utvalget mener å ha kommet til en robust organisasjonsmodell som kan erstatte dagens Film & Kino. Dette er en modell som kan videreføre Film & Kinos grunnleggende funksjon, som kan samle og representere en hel bransje i styringsorganene og som samtidig sikrer organisasjonens legitimitet til Norsk kino- og filmfond og lar den gjeldende kinopolitikk ligge til grunn for organisasjonens kjerneoppgaver, sier utvalgets leder Petter Steen jr.

Endringene krever lovendringer, og utvalget foreslår at regjeringen bidrar økonomisk i en overgangsfase for å sikre driften innen Film & Kinos kjerneområder.

Utvalgets innstilling sendes ut på høring til medlemskommunene, kinoene, videobransjen, Kulturdepartementet og andre berørte parter før den behandles på Film & Kinos landsmøte i juni 2014.

Organisasjonsutvalgets medlemmer
Petter Steen, Haugesund (leder)
Randi Øverland, Kristiansand
Geirmund Lykke, Trondheim
Jan Grund, Oslo
Vigdis Lian, Oslo
Ivar Halstvedt, Askim
Marianne Hoff, Balestrand (Norsk kinoforbund)
Herdis Elin Belsvik, Stord (Norske kinosjefers forbund)
Håvard Erga, Klepp (Videobransjen)

Annonse
Skroll til toppen