Annonse

Organisasjonsutvalgets innstilling på høring

Bakgrunn
Teknologisk og markedsmessig skjer det for tiden store endringer innen film, kino og video. Hele medieområdet er i utvikling, Dette får konsekvenser for Film & Kino både økonomisk og strukturelt. Landsmøtet i Film & Kino nedsatte derfor i 2012 et utvalg for å vurdere organisasjonens fremtid og behov for endringer i dagens styringsstruktur.

Film & Kino har i dag en styringsmodell som baserer seg på kommunalt eierskap til kinoene med et landsmøte som øverste organ. Flere av de kommunale kinoene er de senere år overdratt til private eller driftes av kinokjeder. Videobransjen er representert i Film & Kinos styringsorganer gjennom Videobransjens Felleskontor (VFK) som er et samarbeidsorgan for Norske Videohandleres Forbund og Norsk Videogramforening.  Nye omsetningskanaler for film kan svekke denne modellen.

Film & Kino eier og driver Norsk kino- og filmfond. Fondet er i Lov om film og videogram tillagt en avgift på omsetning av film i næring. Avgiften går til å finansiere Film & Kinos tjenester og støtteordninger. Endringer i omsetning av video fra salg/leie til nedlastning/strømming har ført til reduserte avgiftsinntekter.

Utvalget har på denne bakgrunn utredet og vurdert ulike organisasjonsmodeller for Film & Kino. Utvalget har vurdert konsekvensene for Film & Kinos legitimitet og politiske gjennomslag dersom private aktører overtar en større andel av kinomarkedet, samt konsekvensen for organisasjonen av at omsetningen av DVD synker og nye aktører kommer inn i videomarkedet.

Innstilling
Utvalget som ble ledet av ordfører Petter Steen jr., avga sin innstilling 28. november i år. Utvalget går enstemmig inn for å anbefale en ny organisasjonsmodell for Film & Kino og Norsk kino- og filmfond. Utvalget mener å ha kommet frem til en modell som kan videreføre Film & Kinos grunnleggende funksjon, som kan samle og representere en hel bransje i styringsorganene og som samtidig sikrer organisasjonens legitimitet til Norsk kino- og filmfond og lar den gjeldende kinopolitikken ligge til grunn for organisasjonens kjerneoppgaver.

Innstillingen og høringsbrevet ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden. Innstillingen sendes på høring til berørte instanser som medlemskommuner, kinoer og videobransjen, samt sentrale myndigheter representert ved Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt.

Høring
Høringsinstansene bes særlig om å uttale seg om følgende forslag i innstillingen:

  • Film & Kino endres fra en kommunal medlemsorganisasjon til en bransjeorganisasjon for kino og video, der både private og kommunale kinoer og videobransjen er medlemmer.
  • Den nye organisasjonen styres av et representantskap der kinoene er representert etter størrelse (lineært i forhold til besøkstall) og videobransjen får 1/6 av stemmene.
  • Representantskapet velger styre for organisasjonen.
  • Norsk kino- og filmfond (NKFF) endres fra et fond som eies og forvaltes av Film & Kino til et selvstendig fond med eget styre som oppnevnes av Kulturdepartementet.
  • Fondet skal fortsatt finansieres av avgiftsmidler fra kino og video.
  • Fondet skal tildele midler til den nye bransjeorganisasjonen som får hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med fondets formål: filmformidling gjennom kino- og videovirksomhet.

Film & Kino ber om at svar sendes organisasjonen på post@kino.no innen 1. mars 2014. Saken vil bli lagt frem for behandling på Film & Kinos landsmøte 2. og 3. juni 2014.

Annonse
Skroll til toppen