Annonse

Støttemidler til filmfestivaler 2015

Film & Kino har avsatt midler til støtte for norske filmfestivaler. Film & Kino reduserer festivalbudsjettet på grunn av inntektssvikt. Det er foreløpig usikkert hva regjeringen vil gjøre i statsbudsjettet. Det kan derfor bli endringer i totalbudsjettet i forhold til tidligere år.

Støttemidlene vil bli tildelt av et eget festivalutvalg. Grunnstøtte for alle filmfestivaler som arrangeres i løpet av 2015 må søke innen søknadsfristen 1. november 2014. Søkere som avholder festivalen annet halvår 2015 kan søke om prosjektmidler ved annen utlysning i april 2015, og festivaler som søker om mindre enn kr 50 000 kan søke løpende uten tidsfrist, direkte til Film & Kino.

Det er utarbeidet et nettbasert søknadsskjema som alle søkere (filmfestivaler) må fylle ut. Skjemaet har fire faner, en informasjonsdel, en søknadsdel for 2015, en rapportdel for i 2014/2013, og en del for prosjekter i 2015.

Opplysninger utover de som oppgis i det elektroniske skjemaet det vises til over, sendes elektronisk som vedlegg til det nettbaserte søknadsskjemaet.

Søknaden leveres elektronisk via lenke på: www.kino.no/støtteordninger
 

På skjemaet må filmfestivalene blant annet oppgi:

  • Kontaktinformasjon (ansvarlig person, kontaktperson, organisasjonsnummer og bankkontonummer).
  • Budsjett 2015/foreløpig regnskap 2014/regnskap 2013(regnskap over kr 200 000 skal revideres av revisor). (Er regnskapet for 2014 ferdig sender dere naturligvis dette isteden).
  • Eierskapet og hva eierne bidrar til driften med.
  • Festivaltype (publikumsfestival, bransjefestival, nisjefestival).
  • Estimert besøk 2015/dokumentert besøk 2014/2013 (salg av festivalpass, billetter, etc.).
  • Antall filmer som skal vises 2015/antall filmer vist 2014/2013.
  • Type filmer som skal vises i 2015 (kortfilm, novellefilm, spillefilm)/type filmer vist i 2014/2013.
  • Antall forestillinger som skal gjennomføres i 2015/antall forestillinger vist i 2014/2013.
  • Man skal gjøre rede for festivalens organisasjon (lønnede årsverk, omfang av frivillige 2015/2014).
  • Man skal gjøre rede for prosjekter og spesielle tiltak med egen finansiering, herunder seminarer, konferanser og kurs.  Alle prosjektene skal ha egne definerte budsjett som spesifiseres i søknaden.

Siste års festival skal rapporteres. Det betyr at de som har fått ferdig rapport og regnskap, midlertidig eller revisorgodkjent, fra 2014 rapporterer dette, mens de som ikke har fått dette ferdig fordi de arrangeres sent på året rapporterer fra 2013. Rapporten kan gjerne legges ved søknad.

Har man ikke levert rapport eller regnskap/revisorgodkjent regnskap for 2013 (2014 dersom festivalen ble arrangert i tide til å levere regnskap og rapport) vil ikke søknaden om midler for 2015 bli vurdert!

Alle tildelinger blir gjort på bakgrunn av kriteriene som er fastsatt i Forskrift om tilskudd til filmfestivaler, fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 23. mai 2008 med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 3. Utbetaling skjer etter tildelingsrunden.

Alle opplysninger er offentlige med mindre festivalen søker om, og får godkjent, at opplysninger er unndratt offentlighet.

Spørsmål kan rettes til:
Film & Kino, avdelingsdirektør fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.
Tel.: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post: post@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen