Annonse

Visning av film i skolen

FILM&KINO mottar jevnlig henvendelser om bruk av film i undervisningen i skolen. Det råder stor usikkerhet om hvordan skolene skal kunne bruke film på lovlig måte, og det eksisterer ulike syn på hva som er riktig. Advokater har tolket lovverket på flere måter.

Etter henvendelse fra Orkdal kommune har Kultur- og kirkedepartementet kommet med en klargjøring i et svarbrev til kommunen. Der fremgår det at privat fremføring av film ikke omfattes av opphavsmannens enerett. Ordinær klasseromsundervisning anses som privat og trenger følgelig ikke å klareres.

Sitat fra brevet:

Når det gjelder bruk av filmverk i skolesammenheng, uttaler imidlertid departementet i Ot.prp. nr. 15 (1994-95) side 126, at fremføring innen den ordinære klasseromsundervisningen skal anses for ”privat”. Bakgrunnen for dette er at det i en slik undervisningssituasjon antas å foreligge nære relasjoner mellom læreren og elevene. Ved lov av 17. juni 2005 nr. 97, ble det uttrykket ”fremføres utenfor det private området” i åndsverkloven § 2, tredje ledd erstattet med ”offentlig fremføring”. Det ble ved endringen ikke tilsiktet noen realitetsendring, jf. Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) side 22. Bestemmelsen må således forstås på samme måte som tidligere.

Med andre ord vil det, uten klarering (for eksempel lisens) fra rettighetshaver, være adgang for en lærer til å vise en film for en hel klasse dersom dette er en del av den ordinære klasseromsundervisningen.

Finner derimot fremføringen av film sted i undervisning av større grupper eller flere klasser, vil slik bruk normalt måtte klareres.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med

Tonje Hardersen
, barnefilmrådgiver i FILM&KINO.

Annonse
Skroll til toppen