Annonse

Oppsetningsstøtte

Bakgrunn

Film & Kinos støtteordninger for film har i det analoge systemet vært helt eller delvis basert på kopistøtte. I et nytt digitalt system, hvor filmene ikke lengre distribueres på analoge filmkopier, må disse støtteordningene endres. Målet for støtteordningene er å bidra til å sikre kinoene et bredt filmrepertoar med et mangfold av kunstnerisk verdifull film for alle aldersgrupper. For å nå denne målsetningen i et nytt, digitalt system, må Film & Kinos filmstøtteordninger legges om fra kopistøtte til oppsetningsstøtte, det vil si til støtte som er beregnet ut fra antall oppsetninger på norske kinoer. Hensikten er å etablere en støtteordning som gir filmer med få oppsetninger på kino mulighet til å nå bredere ut. Dette er erfaringsmessig ofte filmer med store kvaliteter, men med lite økonomiske ressurser.

Ny ordning

Ved en omlegging av støtteordninger som i det analoge systemet har vært basert helt eller delvis på kopistøtte, er det naturlig å vurdere støttebeløpet per oppsetning ut fra distributørens kopibesparelser. Innslagpunktet for oppsetningsstøtte er således satt på det 7. kinohuset i det man regner at distributøren selv kan dekke de seks første kinohusene gjennom innsparte kopikostnader. Støttebeløpet per oppsetning faller av samme grunn med økende antall oppsetninger.

Støtte gis per oppsetning, løpende fra og med 7. oppsetning til og med 90. oppsetning selektivt etter nærmere vurdering av filmen.

Norske filmer vil som andre filmer nyte godt av oppsetningsstøtte. Disse vil i følge kriteriene for selektiv støtte, bli særlig prioritert.

Søknad/oppgjør

Oppsetningsstøtte kan søkes før filmen settes opp/ har Norgespremiere. Søknad behandles av Film & Kinos filmrådgiver. Ved avslag kan søknaden av distributør klages inn for et utvalg nedsatt av Film & Kino og distributørene i fellesskap.

Oppsetningsstøtte ytes etterskuddsvis basert på antall oppsetninger/kinohus det første året etter filmens offisielle norgespremiere. Distributør fakturerer Film & Kino ved periodens utløp. Dersom distributør velger å avslutte støtteperiode tidligere, vil utbetaling kunne finne sted da.

Kriterier for selektiv støtte

Vurdering av en film for selektiv støtte for oppsetning til og med 90. oppsetning gjøres etter kvalitetskriterier der barnefilm, norsk film og nordisk film skal vektlegges.

Ikrafttreden/evaluering

Ordningen med oppsetningsstøtte trer i kraft når alle kinoer er digitalisert og evalueres etter et år, medio 2012. Særskilte overgangsordninger gjelder i digitaliseringsperioden.

Fullstendig oversikt over oppsetningsstøtten med støttebeløp kan lastes ned fra høyrespalten. Der ligger også lenke til hvilke filmer som er innvilget støtte.

Annonse
Skroll til toppen