Annonse

Budsjettkuttene vedtatt

Landsmøtet sluttet seg dermed til de varslede kuttene i støtte til filmfestivalene, cinematekene, filmkulturelle tiltak for barn og unge, import og distribusjon av kvalitetsfilm og reduksjon i Bygdekinoens tilbud.

Landsmøtets henvendelse til Kulturdepartementet, som ble vedtatt med 118 mot 44 stemmer, har følgende ordlyd: 

«Landsmøtet uttrykker sterk bekymring for at inntektssvikten rammer filmfestivaler, cinematek og tiltak for barn og unge og ber om at nasjonale myndigheter bidrar til å sikre forutsigbarhet og støtte til viktige filmkulturelle tiltak som i dag støttes av Film & Kino i sitt arbeid med statsbudsjettet for 2014.»

Øvrige saker

Meldingen om virksomheten i Film & Kino i 2012 ble tatt til etterretning, og regnskap for 2012 for Film & Kino, NKFF og Kinofondet med styrets beretning og revisor rapport ble godkjent.

Landsmøtet behandlet også en søknad fra Videobransjens Felleskontor (VFK), om 1 million kroner i støtte til en ny landsomfattende forbrukerkampanje. Styret hadde innstilt på avslag. Håvard Erga fremmet på vegne av VFK et forslag om at søknaden skulle imøtekommes og beløpet skulle dekkes av Norsk kino- og filmfonds finansinntekter. Dette forslaget falt med 132 mot 30 stemmer, og styrets opprinnelige innstilling ble vedtatt.

Landsmøtet behandlet også forslag til Handlingsplan for Film & Kino 2013-2015. Etter forslag fra Odd C. Hagen fra Gjøvik sluttet landsmøtet seg til å nedsette et arbeidsutvalg for å se på utviklingsmulighetene, samarbeidsarenaer og alternativ bruk av kinorommet for interaktivitet, forskning og innovasjon.

Det ble vedtatt at landsmøtet overlater til Film & Kinos styre å oppnevne alle fem medlemmer av Aamotkomiteen.

Valg av nytt styre

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon:

Styreleder: Knut Even Lindsjørn (SV), Oslo  (ikke på valg)
Vara: Vibecke Beyer (H), Stord (ikke på valg)

Nestleder: Mette Gundersen (A), Kristiansand (ikke på valg)
Vara: Tone Margaret Anderssen (V), Larvik (ikke på valg)

Styremedlem: Hans Petter Kvaal (H), Tromsø (ny)
Vara: Britt Tønne Haugan (KrF), Levanger (ikke på valg)

Styremedlem: John Peter Hernes (H), Stavanger (gj.valg)
Vara: Anita Vik (FrP), Fredrikstad (ny)

Styremedlem: Marit Eid (A), Gjøvik (gj.valg)
Vara: Hanne Moe Bjørnbet (A), Trondheim (ny)

Norske Kinosjefers Forbund, Videobransjens Felleskontor og Film & Kinos ansatte har innstilt sine medlemmer og varamedlemmer som følger:

Styremedlem: Jørgen Søderberg Jansen, Norske Kinosjefers Forbund (ny)
Vara: Geir Bergkastet, Norske Kinosjefers Forbund (ny)

Styremedlem: Haavard Erga, Norsk Videogramforening (ny)
Vara: Willy Johansen, Norsk Videogramforening (ny)

Styremedlem: Gunnar Fors, ansattes representant (ny)
Vara: Tonje Hardersen, ansattes representant (ny)

 

 

Annonse
Skroll til toppen