Annonse
Organisasjonsutvalgets leder Petter Steen jr.

Organisasjonsutvalget letter på sløret

Etter forslag fra styret i Film & Kino vedtok landsmøtet i 2012 å nedsette et utvalg for å vurdere ulike organisasjonsmodeller for Film & Kino i lys av de store endringene som nå skjer i kino- og videomarkedet. Utvalget, som skal komme med sin innstilling i oktober/november i år, la søndag 19. august frem de vurderingene de så langt har gjort under politikerseminaret på Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Viktig å beholde Film & Kinos grunnleggende funksjonen
Utvalget mener det er viktig å beholde Film & Kinos grunnleggende funksjon som en virksomhet som ivaretar filmens, kinoens og videoens interesser, basert på de verdier og oppgaver som gjenspeiles i organisasjonens vedtekter.  Men utvalget ser samtidig at det er nødvendig å endre organisasjonen slik at den representerer hele bransjen.

Utvalget har lagt vekt på:

  • At en må beholde en organisasjon som arbeider for og med kino- og videobransjen, hvor private og kommunale kinoer vektes likt og hvor fysisk og digital video vektes likt.
  • At organisasjonen hovedsakelig bør styres av bransjefolk og representere aktørene i markedet.
  • At organisasjonen må driftes på midler fra de aktørene organisasjonen representerer.
  • Å finne en modell som lar organisasjonen beholde styringen av fondsmidlene

Ulike organisasjonsmodeller
Utvalget har vurdert alternative organisasjonsmodeller. Utvalget har blant annet vurdert mulighetene for å flytte Film & Kinos virke til Norsk filminstitutt, men er kommet til at dette ikke er en god løsning. Utvalget h ar også vurdert mulighetene for å flytte de viktigste politiske kjerneområdene fra Film & Kino til filminstituttet, men mener det ikke løser utfordringene i forhold til bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Utvalget mener man må ha en bransjeorganisasjon styrt av bransjen selv og har sett på mulighetene for lage en slik bransjeorganisasjon. Utvalget har blant annet vurdert å erstatte den lovpålagte avgiften til Norsk kino- og filmfond med en bransjeavtale der aktørene (avtalens parter) går inn med et nærmere fastsatt økonomisk bidrag. Organisasjonen Film & Kino vil i en slik modell bli forvalter av bransjeavtalen og dens midler, og partene i avtalen vil stå som eiere av organisasjonen.  Partene danner et representantskap hvor de ulike partene er representert og dette representantskapet utnevner et styre som består av representanter for partene. Dagens avgift på 2,5 prosent av kinoenes billettinntekter og kr. 3,50 per solgte videogram, må i denne modellen frafalles, og erstattes av et økonomisk bidrag tallfestet som en prosentsats i bransjeavtalen. Prosentsatsen må økes i forhold til dagens nivå, for å sikre tilstrekkelige inntekter.

Før organisasjonsutvalgets innstilling behandles på landsmøtet i 2014, vil den bli sendt på høring til alle medlemskommunene, kinoene, videobransjen og andre berørte.

Annonse
Skroll til toppen