Annonse

FILM&KINOs landsmøte

Landsmøtet godkjente fortsatt prosjektering av digitaliseringen av norske kinoer etter de retningslinjene som var beskrevet i saksfremstillingen. Det ble båndlagt inntil 100 millioner kroner av Norsk kino og filmfonds (NKFF) midler til garanti/nedbetaling av finansieringsløsning for digitaliseringsprosessen. Det ble også satt av 5 millioner kroner fra NKFF til styrets disposisjon for nødvendige prosjekteringskostnader.

Festivalmidler


Under behandlingen av budsjettet for festivalmidler, vedtok landsmøtet å øke den foreslåtte støtten med 1 million til 15 millioner kroner. For øvrig godkjente landsmøtet styrets innstilling til fremlagte budsjetter for NKFF og FILM&KINO for perioden 2008-2012.

Nasjonal kinoundersøkelse


Det er fire år siden det sist ble foretatt en nasjonal kinoundersøkelse, og landsmøtet har tidligere signalisert at en slik undersøkelse bør gjennomføres regelmessig. Landsmøtet fulgte styrets innstilling og vedtok å sette av inntil 1,5 millioner kroner til en landsomfattende undersøkelse av publikums behov og motiver for kinobesøk. Midlene tas fra NKFF. Administrasjonen i FILM&KINO ble gitt i oppgave å nedsette en prosjektgruppe som foreslått i sakspapirene. Rapporten skal legges frem på landsmøtet i 2009.

Nettbasert manual om etablering av nye kinoanlegg


Landsmøtet sluttet seg også til styrets innstilling om å sette av inntil 1,7 millioner kroner fra NKFF til å utarbeide en nettbasert lærebok/manual i etablering av nye kinoanlegg. Styret i FILM&KINO skal nedsette en styringsgruppe i samarbeid med forslagsstilleren, Oslo Kino AS. Styringsgruppen skal utarbeide en prosjektplan med spesifisert budsjett som skal forelegges styret i FILM&KINO for godkjenning. Arbeidet skal sluttføres innen februar 2010 og resultatet skal legges frem for landsmøtet samme år.

For ytterligere opplysninger om sakene som var til behandling under landsmøtet, vises det til
landsmøtepapirene . Vedtakene var i tråd med styrets innstilling.

Se også egen sak om landsmøteseminaret.

Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen