Annonse

Kinoteknisk ordliste P-RPAL Betegnelse på det europeiske farge-TV systemet (Phase Alternation Line).Pan And Scan Teknikk som brukes for å tilpasse et bredbilde (WS eller CS) filmformat til et 4:3 format TV-bilde. Utsnittet som vises varierer etter hva man antar er viktigst for handlingen.Panavision Amerikansk kamerafabrikant. Brukes ofte som betegnelse på anamorf 1:2,39
format (Se CinemaScope)panorering (pan). Dreiing av kamera rundt en akse (normalt horisontalt)parabolspeil Dype speil som omgir store deler av horisontale xenonkolber. Gir god utnyttelse av lyset.parallakse Avstanden et objekt flytter seg når man ser det fra ulike posisjoner (f.eks. venstre og høyre øye). Brukes f.eks. ved stereoskopiske bilder, der avstanden mellom øynene er ca 6cm.pascal (Pa). Enhet for gasstrykk.passiv deling Deling av lydsignaler etter forsterkeren (normalt i høyttaleren) til bass- og diskant- (og evt. mellomtone-) elementene.PCM (Pulse Code Modulation) Ukomprimert digitalstrøm (linear PCM) for overføring av digital lyd eller video signalerpeak to peak Måling av en bølgeform fra dens største negative til dens største positive verdi.penthouse Amerikansk betegnelse på lydhode for magnetisk eller digital lyd. Normalt plassert over projeksjonsverket.perforeringsbrum Når spaltebildet i et analogt optisk lydhode kommer for langt ut mot siden, slik at hvert perforeringshull gir én lyspuls til den lysømfintlige cella (=96Hz).perleduk (perleskjerm, Perlux). Duk med høyreflekterende partikler. Gir mer selektiv (retningsbestemt) refleksjon enn matt hvit duk.Perlux Se perleduk.phonkurve En kurve med utgangspunkt i lydtrykknivå ved 1000Hz. Viser hvilket nivå ved andre frekvenser som for øret høres like sterke ut.piksel (pixel) Den minste enheten som kan vises i et projeksjonssystem (eller en monitor).pilotlampe En liten lampe i filmporten på en del kinomaskiner. Skal hjelpe maskinisten å se delestrekene på filmen ved ilegging slik at det blir helt bilde på lerretet ved innblending av kinomaskinen.pin cylinder Rykkvis fremtrekksmekanisme ved bruk av rykkhjul. Raskere enn malteserkorsmekanismen. Brukes i enkelte 16mm projektorer.pink noise (rosa støy). Støy med like stor effekt pr. oktav i hele frekvensområdet.pitch Tonehøyde. Brukes om den endringen i tonehøyden som skjer når hastigheten på inn- eller avspillingen endres. Brukes også om avstanden mellom perforeringshullene på film (senter-senter avstanden).pixel se pikselplanskive Plate til spolebordet for på- og avspoling av akter.polardiagram Sirkel eller halvsirkelformet diagram hvor avstanden fra sentrum viser hvordan en variabel (f.eks. lydnivå) varierer med vinkelen (aksen = 0?).polarisert lys Lys der lysbølgene svinger kun i ett plan.polyesterbase (Estar). Filmbasemateriale av polyester, som er et sterkt syntetisk materiale. Det vanligste basematerialet for kinofilm i dag.positiv perforering Se Kodak perforering.post production (etterarbeid) Arbeid som gjøres med filmen etter at den er tatt opp, slik som klipping, lydlegging, effekter, rulletekst, mastring osv.power supply Strømforsyningpreamp Forforsterkerpreview Visning av en film for en invitert/utvalgt gruppe mennesker før den vises for vanlig publikum.print Amerikansk for (film-)kopiprinter Kopieringsmaskin for film.prismeanamorfot Anamorfot der effekten oppnås ved hjelp av prismer.produsent (producer) Den øverste administrative lederen for en filmproduksjon. Er bl.a. ansvarlig for at man overholder budsjettene osv.progressiv skanning System der hele bildet på en TV/video/data-skjerm (eller projektor) vises ved en skanning (sveip). Gir bedre kvalitet enn interlaced skanning (s.d.)projectionist Kinomaskinist.projeksjonsavstand Avstanden fra objektivet til senter lerret.projeksjonsobjektiv Til projeksjon brukes objektiver med fast blenderåpning for maksimal lysgjennomgang.projeksjonsverk Drivverket i en kinomaskin. Omfatter bl.a. transportører, rykkhjul, blender osv. Synkroniseres ved hjelp av tannremmer, kjeder eller tannstenger.


projeksjonsvindu/glass Vindusglasset mellom maskinrommet og salen. For projeksjonsstråler og for at maskinisten skal se lerretet.projeksjonsvinkel Vinkelen mellom den optiske aksen (s.d.) og et plan normalt på lerretet, horisontalt eller vertikalt.projektor Bruks vanligvis om utstyr for projeksjon av film med filmbredde under 35mm.props (Properties). RekvisitterPTR Particle Transfer Roller Kodak valser for å fjerne støv og skitt fra filmruller.pulsgiver En sensor som gir en puls når en aluminiumsfolie (på filmen) passerer. Brukes på automatiske kinomaskiner.pulslampe (SPP-lampe). Høyintensitetslampe med korte lyspulser. Ved å synkronisere pulsene og verket i kinomaskinen kan man projisere filmen uten bruk av blender. Produseres ikke lenger for kinobruk.pulstape Tape belagt med aluminiumsfolie. Festes på filmen for å gi signaler til styringsautomaten i automatiske kinoanlegg.pumping Langsomme variasjoner i lystettheten på lerretet.


quick splice En type tape til skjøting av film. Tapen leveres ferdig kuttet i biter med utstansede perforeringshull. Brukes ikke i Norge.


RAID (Redundant Array of Independent Disks). Et sett med harddisker satt sammen slik at de opererer som en disk med øket ytelse og sikkerhet.RAM Random Access Memoryrefleksjonsfaktor Et mål på et materiales evne til å reflektere det innfallende lyset. Måles i forhold til en standard referanse.reflektorlampe Enhet som består av både projeksjonslampe og reflektor (speil). Brukes bl.a. i en del 16mm projektorer. Ingen mulighet for justering av forholdet mellom speil og lampe for optimalisering av lysutbyttet.reklamelys Se halvlys.reservelys Se ledelys.rewind Engelsk for tilbakespoling.RF Radio Frequency. Radiobølger.RGB Red Green Blue Rødt, grønt og blått. Grunnfargene i det additive fargesystemet. Brukes for å lage TV/video, data og digitale bilder.rock’n’roll kinomaskin Brukes ofte som betegnelse på reverserbare kinomaskiner der filmen reverseres gjennom projeksjonsverket i stedet for å spoles tilbake. Brukes bl.a. til fullautomatisering.rolleliste Tekster på en film som forteller hvem som har deltatt i filmproduksjonen. Kommer vanligvis til slutt på filmen.rolling loop projektor Kinomaskin for 1570 format (IMAX).ROM Read only memory.rosa støy Se pink noise.RTA Real Time Analyzer Lydmåler der man kan se hele frekvensspekteret på en skjerm.rulletekster Tekster som ved projeksjon beveger seg langsomt (ruller) i vertikalretningen på lerretet.rush-kopi (Rush print) Den første kopien av filmen. Brukes for å bestemme om bildet er vellykket.rykkhjul Valse med tannkrans(-er) som griper inn i filmens perforeringshull. Har en rykkvis bevegelse slik at filmen trekkes ett bilde frem for hvert rykk.


Annonse
Skroll til toppen