Annonse

Gjennomslag for kinoene i Stortinget

Stortinget har gjort endringer i film- og videogramloven for å bringe den i samsvar med den nye § 100 om ytringsfrihet i Grunnloven.

FILM&KINO har i hele høringsprosessen samt ved brev til Stortingets kulturkomité ment at det er mulig å formulere konsesjonskrav som ivaretar hensynet til ytringsfriheten, slik at tilbudet til publikum styrkes, særlig på steder der det bare er én kino. Her har kinoene og FILM&KINO fått fullt gjennomslag for sine synspunkter om at markedet gjør det vanskelig for svært mange kinoer å bevare et tilbud med tilstrekelig bredde og kvalitet uten at det stilles vilkår til repertoaret. Flertallet ønsker derfor å bevare den gjeldende paragrafen, og går mot departementets forslag om at det ikke skal kunne stilles krav til innhold i konsesjonen.

Likeledes har kinoene og FILM&KINO i høringsrunden påpekt de praktiske og de økonomiske konsekvensene av et reklameforbud før visning av film med aldersgrense syv år eller mindre. Flertallet ønsker en begrensning av reklamen før barneforestillinger, men har tatt hensyn til innvendingene ettersom dette kan gi større økonomiske konsekvenser for kinoene enn departementet tidligere har gått ut fra. Regjeringen vil derfor fortløpende følge utviklingen på dette området. De økonomiske konsekvensene for kinoene skal utredes videre, blant annet i samarbeid med FILM&KINO, før et eventuelt nytt forslag legges frem for Stortinget.

Aldersgrensene og ledsagerregelen opprettholdes som i dag, og flertallet har også gitt sin støtte til en ny lovformulering som gir tillatelse til babykino.

Annonse
Skroll til toppen