Annonse

Landsmøtet har talt

Redaksjonelt vil det fortsatt satses på filmstoff i form av artikler og anmeldelser. Særlig vil det være viktig å holde oppmerksomheten på den smale filmen, som FILM&KINO også for øvrig arbeider med. Dette skal kombineres med aktuelt stoff fra kino- og videobransjen i større utstrekning enn tidligere samt med filmpolitiske saker. Den nye driftsmodellen vil bestå av oppgraderte nettsider i kombinasjon med et elektronisk nyhetsbrev som kommer hver 14. dag. Det trykte tidsskriftet vil få en utgivelsesfrekvens på seks til åtte nummer i året.

På denne måten vil tidsskriftet være mer i tråd med tidens generelle medieutvikling og nye generasjoners lesevaner. Med moderne webløsninger følger også nye muligheter for å skape et debattforum. Det vil aktualisere stoffet og trekke nye grupper til bladet.

Styrket innsats


Landsmøtet åpnet videre for å styrke FILM&KINOs innsats på flere områder:

Barn og unge


Under behandlingen av Handlingsplanen 2008-2011, ble det fra flere hold tatt til ordet for styrking av arbeidet med barn og unge. Når Kirke- og kulturdepartementet, Filminstituttet og FILM&KINO skal drøfte handlingsplanen for barn og unge, ba Knut Fagerbakke i Trondheim kommune om at regionale og lokale aktører som fylkeskommune, kommune, filmsenter og kino også må involveres. Helge Dyrholm i Kristiansand kommune ønsket at FILM&KINO øker støtten til barnefilmklubbene. Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

Videobransjen


Videobransjen ble innvilget sine søknader om henholdsvis kr 1 025 000 til kampanjemidler for innsatsen mot piratkopiering og ulovlig fildeling og kr 3 785 000 som tilskudd til videreføring av TV-kampanje.

Kinokampanjer


Etter forslag fra Bergen kino om å bevilge midler til å stimulere interessen for film på kino, ble det vedtatt å sette av kr 1 000 000 til å styrke kampanjebudsjettet for årene 2007-2011, slik at man kan iverksette strakskampanjer dersom sviktende filmtilgang eller andre forhold gjør at man må forvente svekkelse av publikumstilstrømningen til kinoene. Budsjettet for nasjonale kinokampanjer er dermed på til sammen kr 8 000 000 årlig. Budsjettposten ”lokale film- og kinotiltak” ble økt med kr 500 000 til kr 3 500 000 for årene 2007-2011.

Digital kinodrift


Landsmøtet vedtok å sette av kr 5 000 000 til fortsettelsen av de digitale forsøksprosjektene NDA og NORDIC frem til 01.10.08. De to prosjektene må forplikte seg til å arbeide aktivt med problemstillingen rundt interoperabilitet. Det er en forutsetning for videre deltakelse i prosjektet at retningslinjene gitt av D-Kino alliansen følges.

Revidert budsjett


Under behandlingen av revidert budsjett er det i tillegg til tidligere nevnte vedtak tatt høyde for en økning på kr 200 000 til rikslansering, kr 300 000 til minilansering, kr 100 000 for å dekke opp inngått avtale om overføring av midler til skolefilm.no og produksjon av skolekinoark samt kr 1 300 000 i 2007 for å dekke satsingen på utgivelse av den norske filmkatalogen på DVD. Landsmøtet vedtok også å gi styret fullmakt til, om nødvendig, å øke budsjettposten for barn og unge med inntil kr 3 000 000 og budsjettposten for festivaler og forbund med inntil kr 4 000 000 fra 2008 til realisering av vedtaket i Stortingsmeldingen om film. I tillegg ble det gitt en fullmakt til å benytte inntil kr 5 000 000 fra Kinofondet til planlegging og prosjektering av digitaliseringen av norske kinoer, dersom tidsmomentet gjør at effektuering ikke kan vente til neste landsmøte.

Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen