Annonse

Videreføring av forsøk med digital kinodrift

Forsøkene ble startet våren 2006 med til sammen 21 saler i 15 kinoer. De to pilotprosjektene er:

 • Nordic Digital Alliance (NDA) er et konsortium med følgende deltakere: Kristiansand kino, Agder Energi, Ella, Norgesfilm, Cultiva og Arts Alliance Media. Sistnevnte har fått ansvaret for etablering av digital kino i Storbritannia via ”British Film Council”.

 • NORDIC er drevet av UNIQUE Digital, et søsterselskap til UNIQUE Promotion, og har NTNU, Telenor, Filmweb og Wilhelmsen kinoteknikk som deltakere.

FILM&KINOs landsmøte vedtok i juni 2007 en videreføring og utvidelse av forsøkene med digital kinodrift som ble iverksatt fra 1. mai 2006. Ønsket om en utvidelse bunner i behovet for å vurdere sider ved den digitale driften som ikke har blitt undersøkt i første fase. Prosjektene har hittil i all hovedsak dreid seg om en teknisk utprøving. FILM&KINO ønsker at prosjektene skal fortsette den tekniske utprøvingen, men vil i tillegg ha vurdert organisering og stordriftsfordeler.

I forlengelsen av forsøkene er det lagt vekt på å følge opp de konklusjoner som ble gjort i en foreløpig evaluering, utført av NIFU-STEP. Et av de sentrale elementene som kom frem gjennom evalueringen er behovet for å gjennomdigitalisere en eller flere flersalskinoer. Vi har i vår vurdering istedet lagt vekt på å digitalisere såkalte digitale stier, fremfor å fulldigitalisere én kino. Ved å digitalisere en liten, en middels og en stor sal vil man på naturlig måte kunne spille en film ned i en flersalskino, selv om ikke de øvrige salene i kinoen er digitalisert. Vi mener dette er en bedre løsning da vi har begrensede midler, og da vi på denne måten får digitalisert flere anlegg. Kinoene som skal prøve ut dette blir Bergen kino (Magnus Barfot), Trondheim kino (Prinsen og Nova), Oslo kino (Colosseum og Saga) og Kristiansand kino.

Et annet element som har vært sentralt handler om hvordan en større kino kan bistå en mindre kino i henhold til tekniske problemer, organisering og andre driftsmessige forhold. For å prøve ut slike organisatoriske forhold er NDA utvidet med en mindre kino i kulturhus (Lyngdal), i tillegg til de mindre kinoene som tidligere er med i prosjektet: Lillesand kino, Grimstad kino, samt den mobile enheten som opereres av bygdekinoen i Bykle kommune (Bykle og Hovden).

NORDIC er tilsvarende utvidet med to saler i Trøndelag: Stjørdal og Verdal kino som skal prøves ut i samarbeid med Trondheim kino. I tillegg vil organisasjonsaspektet bli prøvet ut i det interkommunale samarbeidet mellom Tromsø og Alta kino, som nå er ett kinoselskap, kalt Aurora kino.

I tillegg til Oslo, som allerede i første fase var med i begge prosjektene, får nå ytterligere to kinoer anlegg som er med i begge prosjektene; Kino 1 Stavanger/Sandnes og Fredrikstad kino. Dette vil kunne gi nye erfaringer om blant annet samspillet mellom ulike typer digitale anlegg i ett og samme kinoanlegg. I tillegg vil Lillehammer kino, som allerede er med i et forsøk med digitale cinemateker, få utstyrt to saler. Én sal utstyres via dette prosjektet og én sal via forsøket med digitale cinematek. Lillehammer vil da kunne prøve ut programmeringseffekter i en mindre flersalskino.

Den tekniske utprøvingen vil fortsette i fase to. Utstyret som leveres skal til enhver tid tilfredsstille DCI-spesifikasjonene (Digital Cinema Iniative er en gruppe nedsatt av Hollywoodstudioene som har laget tekniske spesifikasjoner for digitalkino). Dersom spesifikasjonene oppdateres i prosjektperioden, skal utstyret på prosjektkinoene oppdateres tilsvarende. Det vil fortsatt bli lagt vekt på interoperabilitet i de tekniske forsøkene, det vil si hvordan forskjellig typer utstyr virker sammen; for eksempel hvordan forskjellige servertyper virker sammen med forskjellige projektortyper.

FILM&KINO har, etter samtaler med prosjektene og kinoer som både er med i prosjektet og utenfor dette, bestemt hvilke nye saler som skal være med i utvidelsen av forsøkene. Bakgrunnen for valg av kinoer er erfaringene som kom frem i evalueringen av første runde.

Følgende saler vil etter dette inngå i prosjektet:

Nordic:

 • Allerede eksisterende saler: Bergen kino (Konsertpaleet 1, Konsertpaleet 5 og MB4), Trondheim kino (Prinsen 3 og Prinsen 6), Kino 1 Stavanger/Sandnes, Stavanger kino (sal 3 Stavanger, sal 5 Sandnes). KinoCity Drammen (sal 1). Norsk kino Hønefoss (sal)1, Edda kino Haugesund (Edda 1), Oslo Kino (Colosseum 1, Colosseum 2).
 • Nye saler: Bergen kino (en sal, hvilken er ikke bestemt enda), Trondheim kino (Nova 1), Oslo Kinematografer (Colosseum 3), Verdal kino (sal 1), Stjørdal kino (sal 1), Fredrikstad kino (sal 1).

NDA:

 • Allerede eksisterende saler: Fredrikstad kino (sal 4), Grimstad kino (sal Catalina), Kristiansand kino (Fønix 1 og Fønix 3), Lillesand kino (e-teatret), Oslo kinematografer (Saga 1, Saga 4), Frogner kino (sal 1), Aurora kino, Tromsø (Fokus 4), Mobil enhet (Hovden/Bykle).
 • Nye saler: Oslo kinematografer (Saga 3), Kristiansand kino (Fønix 4), Kino 1 Stavanger/Sandnes, (sal 1 Sandnes), Lyngdal kino (storsalen), Aurora kino, Alta (storsalen), Lillehammer kino (sal 1).

Her finner du en samlet oversikt over digitale kinoer/saler i Norge per 14/2 2008

Bakgrunn:

Landsmøtevedtak 2005:

 1. Det settes av inntil 3 millioner kroner fra Kinofondet til utredning og eventuelle forsøk med digital kinodrift i Norge. Det forutsettes at de norske storbykinoene som er knyttet til D-kinoalliansen vil delta i eventuelle forsøk.
 2. Beløpet stilles til styrets disposisjon.
 3. Rapport legges frem på landsmøtet i 2006 og den videre behandling og økonomisk bidrag fra FILM&KINO til digital kinodrift i Norge gjøres av dette landsmøtet.

Landsmøtevedtak 2007:

 1. Det settes av fem millioner kroner til fortsettelse av de digitale forsøksprosjektene NDA og NORDIC frem til 1. oktober 2008. Eksisterende saler i forsøkene videreføres, samtidig som hver av forsøksgruppene utstyrer seks nye saler innenfor retningslinjer gitt av FILM&KINO.
 2. Rapport fra forsøkene fra NIFU STEP legges frem for landsmøtet i 2008.
 3. Arbeidet med planlegging og prosjektering av digitaliseringen av norske kinoer fortsetter parallelt med utvidelsen av forsøkene.
 4. I perioden frem til 1. oktober 2008 må de to prosjektene forplikte seg til å arbeide aktivt med problematikken rundt interoperabilitet. Dette skal gjøres etter retningslinjer gitt av D-Kino alliansen, og er en forutsetning for videre deltakelse i prosjektet.
Annonse
Skroll til toppen