Annonse
Utekino under Den norske filmfestivalen i Haugesund (foto: Dnf/Helge Hansen)

Støttemidler til filmfestivaler 2010

I tillegg til den generelle festivalstøtten, kan festivalene søke på midler til fem filmpriser á 100 000 til film i et konkurranseprogram. Prisene skal gå til import av film som ikke tidligere er importert. Det må omsøkes midler til filmprisene uavhengig av festivalsøknadene, og det må søkes om filmpriser under første utlysningsrunde med søknadsfrist 15 november.

Det er utarbeidet et nettbasert søknadsskjema som alle søkere (filmfestivaler) må fylle ut. Skjemaet har en søknadsdel og en rapportdel slik at man kan sammenholde mål og dokumenterte resultater. Opplysninger utover de som oppgis i det elektroniske skjemaet det vises til over, sendes elektronisk som vedlegg til det nettbaserte søknadsskjemaet.

Klikk her for å gå til søknadsskjema.


Søknaden leveres elektronisk via link på:
www.kino.no

På skjemaet må filmfestivalene blant annet oppgi:

  • Kontaktinformasjon (ansvarlig person, kontaktperson, organisasjonsnummer og bankkontonummer).
  • Budsjett 2010/foreløpig regnskap 2009 (regnskap over kr 200 000 skal revideres av revisor).
  • Eierskapet og hva eierne bidrar til driften med.
  • Festivaltype (publikumsfestival, bransjefestival, nisjefestival).
  • Estimert besøk 2010/dokumentert besøk 2009 (salg av festivalpass, billetter, etc.).
  • Antall filmer som skal vises 2010/antall filmer vist 2009.
  • Type filmer som skal vises i 2010 (kortfilm, novellefilm, spillefilm)/type filmer vist i 2009.
  • Antall forestillinger som skal gjennomføres i 2010/antall forestillinger vist i 2009.
  • Man skal gjøre rede for festivalens organisasjon (lønnede årsverk, omfang av frivillige 2010/2009).
  • Man skal gjøre rede for prosjekter og spesielle tiltak med egen finansiering, herunder seminarer, konferanser og kurs.

Alle tildelinger blir gjort på bakgrunn av kriteriene som er fastsatt i Forskrift om tilskudd til filmfestivaler, fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 23. mai 2008 med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 3. Utbetaling skjer etter tildelingsrunden.

Alle opplysninger er offentlige med mindre festivalen søker om, og får godkjent, at opplysninger er unndratt offentlighet.

Spørsmål kan rettes til:

Film & Kino, avd.dir. fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.


Tel.: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post:
post@kino.no .

Annonse
Skroll til toppen