Annonse

Visning av film i skolen

Kultur- og kirkedepartementet kom våren 2008 med en klargjøring av lovverket for visning av film i skolen. Bruk av film i ordinær klasseromsundervisning er tillatt uten forhåndsklarering. Da hadde det vært stor usikkerhet om hvordan skolene skulle kunne bruke film på lovlig måte, og det eksisterte ulike syn på hva som er riktig. Advokater hadde tolket lovverket på flere måter.

Etter henvendelse fra Orkdal kommune kom Kultur- og kirkedepartementet med en klargjøring i et svarbrev til kommunen. Der fremgår det at privat fremføring av film ikke omfattes av opphavsmannens enerett. Ordinær klasseromsundervisning anses som privat og trenger følgelig ikke å klareres.

Sitat fra brevet:

"Når det gjelder bruk av filmverk i skolesammenheng, uttaler imidlertid departementet i Ot.prp. nr. 15 (1994-95) side 126, at fremføring innen den ordinære klasseromsundervisningen skal anses for ”privat”. Bakgrunnen for dette er at det i en slik undervisningssituasjon antas å foreligge nære relasjoner mellom læreren og elevene. Ved lov av 17. juni 2005 nr. 97, ble det uttrykket ”fremføres utenfor det private området” i åndsverkloven § 2, tredje ledd erstattet med ”offentlig fremføring”. Det ble ved endringen ikke tilsiktet noen realitetsendring, jf. Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) side 22. Bestemmelsen må således forstås på samme måte som tidligere."

Med andre ord vil det, uten klarering (for eksempel lisens) fra rettighetshaver, være adgang for en lærer til å vise en film for en hel klasse dersom dette er en del av den ordinære klasseromsundervisningen. Finner derimot fremføringen av film sted i undervisning av større grupper eller flere klasser, vil slik bruk normalt måtte klareres.

Visning av film på fritidsklubber


Film & Kino har også mottatt spørsmål om filmvisninger i fritidsklubber, og slike visninger må man i utgangspunktet ha klarert rettighetene til. Her finnes det ulike fremgangsmåter å skaffe seg tillatelse til visningen. En mulighet er å kontakte distributør eller produsent direkte for hver film og få eller kjøpe tillatelse. En annen mulighet er å inngå en avtale med aktører som selger rettigheter for denne typen visninger og så vise filmer som disse har rettigheter til. Per i dag er det to slike aktører
Motion Picture Licensing Company (MPLC) og
Norwegian Film. Et tredje alternativ er å danne en ungdomsfilmklubb og leie filmer gjennom Norsk filmklubbforbund, som også kan tilby andre aktiviteter som seminarer, kurs og verksteder. Mer informasjon om filmklubbvirksomheten finner du på hjemmesidene deres [www.filmklubb.no].

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Tonje Hardersen, filmrådgiver i Film & Kino.

Annonse
Skroll til toppen