Annonse

Kravspesifikasjoner for kinolokaler ferdigstilt for kinotekniske anlegg

 

1. GENERELT

Denne kravspesifikasjon definerer ferdigstillelsesgrad og krav til prosjektering og utførelse mv for kinolokalene slik Kinoen forventer at de overleveres fra Utleier til Kinoen som grunnlag for egne kinotekniske innredningsarbeider mv. Herunder definisjon av grensesnitt mellom Utleiers og Kinoens ansvar.

Kinolokalene omfatter følgende rom iht vedlagte kontraktstegning (ikke vedlagt i dette eksemplet).

 • Foajé med kioskarealer
 • Kinosaler
 • Maskinrom/kontrollrom
 • Toaletter
 • Trapper/trafikkarealer
 • Lager

Overordnet gjelder at kinolokalene skal tilfredsstille alle krav gitt i denne kravspesifikasjon, herunder særskilt krav til akustikk, siktforhold og komfort mv i henhold til Rolv Gjestland/Film & Kino’s anbefalinger, jf. eget avsnitt ang akustikk samt plan og snitt med siktlinjer mv. Klaring i siktlinjer: > 200 mm, stolbredde: c/c 600 mm, radavstand (seterygg til seterygg): 1200 mm. Sal 1 har inngang på rad 5,og har en tverrpassasje på denne raden. Radavstand på inngangsrad i Sal 1 skal være minimum 2000mm. Antall plasser skal min. være:

Sal 1: 250 plasser

Sal 2: 150 plasser

Sal 3: 100 plasser

Sal 4: 75 plasser med radavstand på 1300 mm og storbredde 700 mm.

Alle salene skal ha dedikerte HC-plasser ved inngangene.

I kinosaler skal alle overflater og synlige tekniske komponenter være med matt sort overflate, jf. nærmere krav under de enkelte punkter.

I tillegg er Utleier ansvarlig for at kinolokalene utføres og ferdigstilles slik at de tilfredsstiller byggeforskriftenes krav, herunder særskilt med nødvendig brann- og rømningssikkerhet, samt for øvrig tilfredsstiller krav til universell utforming i forhold til funksjonshemmede mv, jf. vedlagte kontrollskjema utarbeidet av Norges Handikapforbund. (Dette kontrollskjema er ikke vedlagt i dette eksemplet, men kan lastes ned fra Norges Handikapforbunds hjemmeside, www.nhk.no)

Utleier er ansvarlig for all nødvendig prosjektering for å oppfylle denne kravspesifikasjon. Utleier skal avholde regelmessige prosjekteringsmøter hver 14 dag i nært samarbeid med Kinoen og deres kinotekniske leverandør og evt øvrige rådgivere/spesialkonsulenter mv, for nærmere avklaring av detaljutførelser og grensesnitt mv frem til alle forhold som Utleier står ansvarlig for er avklart.

Utleier er ansvarlig for all offentlig byggesaksbehandling, herunder for utvendig reklameskilting mv.

Utleier skal utarbeide nødvendig detaljert fremdriftsplan for ferdigstillelse av kinolokalene iht denne kravspesifikasjon, som grunnlag for endelig avtalt dato for ferdigbefaring og overtakelse av kinolokalene. Denne prosessen administreres og protokolleres av Utleier. Kinoen vil ikke overta noen del av kinolokalene inkl tekniske anlegg før disse er ferdigstilt, igangkjørt og idriftsatt iht. kontrakt, herunder særskilt at lokalene skal kunne avlåses av Kinoen i forsikringsteknisk forstand. Kinolokalene skal fra dette tidspunkt disponeres fullt ut av Kinoen, slik at ingen andre har adgang til lokalene uten etter skriftlig avtale med Kinoen. Kinolokalene skal fra samme tidspunkt være permanent tettet mot tilstøtende lokaler av hensyn til krav til støvfritt rom for kinotekniske anlegg.

Dersom Utleier ikke klarer å ferdigstille kinolokalene innen avtalt dato, blir Utleier fullt ut erstatningsansvarlig overfor Kinoen for alle konsekvenser av forsinkelsen, herunder for evt forsinket åpning av kinoanlegget mv.

Som referanseanlegg for Kinoen gjelder KinoN, i den grad denne kravspesifikasjon ikke skulle være dekkende, samt for øvrig mht generell utførelse, kvalitet mv.

Alle arbeider, løsninger og komponenter mv sluttdokumenteres med ”som bygget”-tegninger og drift- og vedlikeholdsinstruks mv i henhold til anerkjent standard redigeringsmønster og format mv.

 

2. BYGNINGSMESSIGE ANLEGG

2.1 Gulv

I inngang, foajé, salgs-/kioskareal, trapper/trafikkarealer: Slipt impregnert betong med sokkellist av Naturstein.

I publikumstoaletter: Fliser lagt i knas, med epoxy toppfuge. Viktig å unngå mørtelfuger av hensyn til urinlukt.

I varelager, maskinrom/kontrollrom og personalrom: Banebelegg av homogen vinyl med plast fotlist.

I maskinrom: Antistatisk belegg.

I kinosaler skal bygges amfier i tre. I Sal 1 er det et skrått underdekke i betong. Her skal det bygges amfi på det skrå dekket slik at minste avstand mellom overflate treamfi og betongdekke skal være minimum 300mm av hensyn til luftkammer under amfiet. Amfiene skal gi det nødvendige antall plasser med siktforhold og komfort i henhold til anbefalinger fra Rolv Gjestland/Film & Kino.

Amfikonstruksjon detaljprosjekteres og bygges av Utleier, dimensjoneres for innfesting av stoler på opptrinn, samt med ventilasjonsrister i opptrinn for fortrengningsventilasjon, jf pkt 4 Luftbehandlingsanlegg nedenfor. Stoler leveres og monteres av Kinoen.

Amfikonstruksjonen skal være kraftig lyddempet slik at det ikke er sjenerende lyd fra hulrommet under når publikum går i amfiet.

Teppebelegg i trapper/gangsoner og foran lerret. Teppene skal ha god kvalitet og være tilpasset bruk og renhold. Fotlist mot tilstøtende vegger og trappeneser med indirekte LED-belysning, jf. nærmere opplysning under pkt 5 ang elektro. Trappeneser i riflet børstet aluminium/messing.

På stolrader banebelegg av homogen linoleum, inkl fuging av overgang mot sortmalt opptrinn og mot festebeslag for stoler på forkant.

Ferdig lagte gulvbelegg skal heldekkes med holdbart materiale inntil ferdigstillelse/ overtakelse av lokalene.

2.2 Trapper

Naturstein i inntrinn og betong opptrinn, farge etter nærmere avtale. Sokkellist mot vegger og avslutningslist mot fri vange.

Rekkverk/håndlist i malt stål med håndløper i heltre eik.

I kinosaler skal det leveres og monteres veggfestede håndløpere langs sideganger i amfi.

2.3 Vegger

I inngang: Murt, pusset og malt.

I foajé, fellesarealer, trapper etc: Vegger med påforet robustgipsplater som males.

Salgs-/kioskareal: Vegger med påforet robustgipsplater som males.

I publikumstoaletter: Keramiske fliser med mørke forsterkede fuger opp til himling, med innfelte speil.

I varelager, maskinrom, kontrollrom og personalrom: Pussede, gipsplatevegger.

I maskinrom må vegger og øvrige flater (ventilasjonskanaler mv) som kan gi refleks inn i kinosaler via projeksjonsvindu males sort matt.

I maskinrom leveres og monteres projeksjonsvindu i vegg mot kinosaler av type Pyran S-AR, eller tilsv, med nødvendig brann-/lydklasse mv. Vinduene skal kunne åpnes og lukkes manuelt.

I kinosaler: Iht akustiske krav samt akustisk kledning/ lydabsorbenter type Metakassetter med bakenforliggende demping. All akustisk kledning med sort matt overflate.

Utleier skal sørge for nødvendige spikerslag for surroundhøyttalere på bakvegg og sidevegger, festet til min 2 stendere, dvs kryssfiner min 900 mm brede og ca 500 mm høye. Plassering av spikerslagene vil bli bestemt i samråd med senere valgt kinoteknisk leverandør. Inkl nødvendige utsparinger i akustisk kledning, som koordineres nærmere med Kinoens kinotekniske leverandør.

Som et utgangspunkt kan følgende benyttes: Spikerslagene plasseres med ca 1,5m senteravstand på bak- og sidevegger. Første høyttaler på både bak og sidevegger skal henge 1,0 m fra hjørne bak i salen På sideveggene skal spikerslagene plasseres frem til mellom 1. og 2 rad. i en høyde på ca 3,5m over amfigulv.

På bakvegg er det viktig at høyttalere kommer 3,5m over nivå siste rad, eller høyest mulig opp mot tak/himling, Viktig at det ikke legges tekniske føringer her.

Frittstående baffelvegg bak lerreter skal:

 • plasseres med fronten ca 150 mm bak lerretduken
 • bygges fra gulv til tak og vegg til vegg.
 • bygges som stenderverk i tre, kledd på lerretsiden med 1 lag 13mm gips, 1 lag 12 eller 15mm kryssfiner og 1 lag 13mm gips. Utenpå gipsen skal det være lydabsorbent av type Glava Akuduk 59mm tykk, eller tilsvarende. Det skal ikke benyttes gjennomgående skruer ved feste av gips/finerplater.
 • være feste for lerretramme med avmaskeringssystem
 • ha utsparinger med bakenforliggende hyller for fronthøyttalerne og subwooferne.

Detaljert utforming av baffelveggen må skje etter spesifikasjoner fra kinoteknisk leverandør, slik at hyller og utsparinger tilpasses høyttalerne som skal leveres.

2.4 Tak/himling

I inngang, foajé, salgs-/kioskareal og publikumstoaletter nedforet T-profil himling 600 x 600 mm. Netto himlingshøyde i foaje/salgsareal skal være min 2500 mm.

I varelager og maskinrom er det ikke nødvendig med nedforet himling.

I kinosaler nedforet himling av type Ecophon Sombra eller tilsv. med D-kant, i sort matt overflate, inkl innfelt belysning mv, jf. pkt 5 Elektrotekniske anlegg nedenfor.

I Sal 1 skal himlingen avsluttes ca 1 m foran lerret, og synlig tak her males matt sort inkl evt synlige tekniske installasjoner.

2.5 Dører

Hovedinngangsdør med automatisk åpning (motorlås) og adgangskontrollanlegg, jf. nærmere orientering under pkt 5. Utleier skal i nødvendig grad koordinere løsning med Kinoens leverandør av adgangskontrollanlegget.

Inngangsdører til kinosaler leveres med automatisk døråpning (motorlås) forriglet mot kinoteknisk anlegg. Dørene skal ha luftlyddemping på minimum 45dB.

Alle dører skal ha dørlukker, tilstrekkelig solid dimensjonert i forhold til dørens tyngde og funksjon mv, samt med dørstopper på vegg der det er nødvendig.

2.6 Akustikk

Overordnet gjelder at kinoanlegget min. skal tilfredsstille lydkrav i henhold til Teknisk Forskrift til Plan.- og bygningsloven (TEK), § 8-4.

Utleier må dimensjonere og prosjektere akustisk kledning og absorbenter mv for å tilfredsstille disse krav, og eget premissdokument fra akustikkrådgiver forutsettes fremlagt for Kinoen i god tid før arbeidene starter.

Bakgrunnsstøy i kinosaler skal tilfredsstille kravene etter NC25. Dette er en amerikansk standard som tilsvarer omtrent 30dBA.

For ventilasjonsanlegget skal bakgrunnsstøyen ikke overstige 25dBA.

Isolasjon mot omgivelsene:

 • Vegger/tak/gulv: Demping på min 75 dB
 • Dører: Lydklasse bedre enn 45dB (luftlyd).

Etterklang:

 • 0,3-0,5 sekunder, avhengig av salenes volum (se fig 1) ved 500 Hz
 • Variasjon med frekvensene innenfor grensene vist i fig 2. Det er ønskelig med tilnærmet flat kurve i hele området under 500Hz
 • Det skal være jevnt fall i etterklangen

Fig 1: Etterklangstid som funksjon av romvolum

http://maynard.filmweb.kunder.linpro.no:8080/migrator/ws/publication/filmkino/resource/binary/175560 

Fig 2: Variasjon i etterklangstid (faktor) med frekvens (Hz)

http://maynard.filmweb.kunder.linpro.no:8080/migrator/ws/publication/filmkino/resource/binary/175563 

2.7 Diverse

Utvendig skilting ved hovedinngang som gir god profilering av Utleier, samt min 10 stk plakatmontere på vegg eller som frittstående, inkl nødvendig strømtilførsel.

Innfelte speil i flisvegger, og øvrig komplett garnityr på toaletter inkl elektriske håndtørkere.

Håndvasker på toaletter innfelt i benkeplater av stein.

 

3. RØRTEKNISKE ANLEGG

Forskriftsmessig sanitæranlegg i form av vann og avløp til etterfølgende sanitærutstyr mv som leveres, monteres og tilknyttes av Utleier:

Antall publikumstoaletter skal tilfredsstille Byggforsks anbefaling:

(Beregning kan evt foretas av Rolv Gjestland, Film & Kino)

 

Herre

Dame

HC

WC

2

8

3

Urinal

4

   

Servant

3

5

2

Av disse skal det være 1 stk HC-, 2 stk dame- og 1 stk herretoalett med servant innenfor kontrollsonen.

I tillegg skal det være minst 1 stk toalett med servant i tilknytning til maskinrom og personalrom.

Sanitærutstyr av hvit porselen av god kvalitet tilpasset den forutsatte bruk i et offentlig kinoanlegg. Klosetter av vegghengt type. Servanter i hvit porselen nedfelt i benkeplater av stein med berøringsfrie armaturer.

I tillegg skal Utleier levere, montere og tilknytte rustfri utslagsvask og oppvaskkum, inkl nødvendig opplegg for vann og avløp samt tilhørende armatur i kiosk-/salgsareal.

Alle varmtvannsledninger forsynes med sirkulasjonspumper, selvregulerende varmekabler, eller ettervarmebatterier, slik at varmtvann med + 55 grader leveres på tappsted innen maks 10 sek.

I kiosk/salgsareal skal det være kran for hett vann.

Varmeanlegg (vannbåren varme, gulvvarme, radiatorer) dimensjonert ut fra varmebehovsberegning av Utleier.

Kinolokalene fullsprinkles i henhold til forskriftskrav og brannstrategi for bygget. Sprinklerhoder i kinosaler i sort matt utførelse.

Isvannsanlegg til fan coils, jf. pkt 4 nedenfor.

 

4. LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Utleier sørger for et forskriftsmessig og godt dimensjonert separat luftbehandlingsanlegg for kinolokalene, med varmegjenvinning samt sentralt luftkjølingsanlegg for å oppfylle normale temperatur- og komfortkrav for et kinoanlegg etter dagens standard.

Fortrengningsventilasjon i saler med tilluft via ventiler i opptrinn mellom stoler samt sentralt avtrekk, med frekvensstyrte vifter og VAV-anlegg styrt via temperatur-/CO2-føler.

Spesialavtrekk over projektorer i maskinrom og utstyr i kiosk må være som følger:

 • Sal 1: 1200 m3/h
 • Sal 2. 1000 m3/h
 • Sal 3: 1000 m3/h
 • Sal 4: 1000 m3/h
 • Over popcornmaskin min 1500 m3/h ført over tak
 • Brusskap og varmeskap for popcorn i kiosk må ha nedførte stusser med avsug fra kanaloverføring i overkant.

I tillegg nødvendig fan coils som tilleggskjøling i maskinrommet og i kiosk mv, for å ta ekstra varmelast fra kinoteknisk utstyr mv.

(Rolv Gjestland, Film & Kino, kan beregne varmelasten)

 

5. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

De elektrotekniske anlegg skal utføres i overensstemmelse med gjeldende offentlige forskrifter, direktiver og bestemmelser og i samråd med stedlige myndigheter. Alle elektroanlegg skal tilfredsstille aktuelle EU/EØS-direktiver, gjeldende europeiske standarder eller norske standarder dersom europeiske ikke fins. Alle forskriftsmessige krav iht. «Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg» med NEK 400-2006 skal følges.

Det presiseres at dette dokument ikke er noen komplett gjennomgang av alle elektrotekniske installasjoner, men et premissdokument som setter krav til en del spesielle installasjoner i kinoer, samt avklarer utbyggers forpliktelser i denne sammenheng. Kravspesifikasjon må korrigeres i forhold til spesifikasjoner fra kinoteknisk leverandør, når disse foreligger samt stedlige forhold.

De elektrotekniske installasjoner utføres som 400V TN-S anlegg.

5.1 Generelt

Grensesnittet mellom Utleier ved sin totalentreprenør og Kinoen ved sin kinotekniske leverandør er grovt sett som følger:

Utleier ved sin totalentreprenør/elentreprenør tar hånd om:

 • Tilrettelegger alle føringsveier for kabler
 • Lysanlegg (taklys, trappenesebelysning og scenelys)
 • Elkraft (forsyning av 230/400V) for alt kinoteknisk utstyr
 • All tele/data kabling
 • Tunghørtanlegg (teleslynge)
 • Brannalarm og talevarslingsanlegg.
 • Adgangskontroll og dørstyringer
 • Overvåkingskameraer for kinolerret, inn- og utganger, kiosk, billettsalg og andre publikumsområder.
 • El-entreprenør leverer og installerer alle svakstrømskabler for kinoteknisk utstyr etter anvisning fra kinoteknisk leverandør. Kabler vil sannsynligvis bli tiltransportert

Kinoen ved sin kinotekniske leverandør tar hånd om:

 • Kinoteknisk utrustning for eksempel digitale projektorer med likerettere, servere, lydutstyr for kino, automasjon, betjeningspaneler og lerreter.
 • Fremskaffer tekniske data for alt utstyr.
 • Spesifiserer alle svakstrømskabler for elektroentreprenør og tilkobler alle kabler i eget utstyr.
 • Overvåkingskameraer for rømningsveier (publikum)

Alt synlig materiell som benyttes i kinosalene skal ha en matt sort overflate.

5.2 System for kabelføringer

Det skal leveres og monteres trekkrør/kabelbroer for alle hovedføringer for kabler. Kabelbroer monteres hovedsakelig med pendelkonsoller.

For hver sal skal det legges:

 • 5 x 50mm trekkrør fra maskinrom til rom bak baffelvegg for sterkstrøm.
 • 5 x 50mm trekkrør fra maskinrom til rom bak baffelvegg i salen for høyttalerkabler
 • 1x50mm og 2 x 20mm trekkrør fra maskinrom til konferansepanel ved lerret, og til tverrpassasje i Sal 1
 • 2x20mm trekkrør fra maskinrom til betjeningspanel ved inngangsdøren i salene, for automasjon
 • 20mm trekkrør til hver av surroundhøyttalerne. Antall og plassering vil bli bestemt av kinoteknisk leverandør. Som et utgangspunkt kan man bruke samme beregningsmetode som for spikerslag, beskrevet under pkt 2.3.

Trekkrør festes til gipshimling (mellomtak etablert for hindring av lydgjennomgang) over sort demonterbar himling. Trekkrørene skal fortrinnsvis legges nær sideveggene, for bedre tilgjengelighet. Det skal medtas spesialfester for å motvirke overføring av vibrasjoner fra lydanlegg. Trekkrør for svakstrøm-/nettverkskabler skal legges i god avstand fra trekkrør for sterkstrøm.

I maskinrom skal det installeres elkanaler horisontalt under projektorluker.

Det vil bli stilt krav til stor nøyaktighet ved oppheng av kabelbroene, både pga «trange» føringssoner og ved åpne føringer.

Videre skal det tilrettelegges føringsvei for antennekabel fra taket til maskinrommet for tilkopling til parabolantenne på tak.

I kiosk legges kabelbro fram til kasser og kraftkrevende utstyr.

Kabelbroene skal ikke føres gjennom vegger/tak. Dette for å kunne gjennomføre en skikkelig brann-/lydtetting. Broene skal leveres og monteres komplett inkl svinger, T-avgreninger og skjøter som framgår av tegningene

I kinosaler skal alle elkanaler og uttaksbokser leveres i matt sort utførelse,

Ved rør- og kabelgjennomføringer i vegger mellom rommene er det stort sett krav til lydtetting. Dette gjelder spesielt for kinoer hvor det er satt strenge krav til lydtetting mot salene. Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Lydtetting minimum 32dB mellom vanlige rom og 52dB mot kinosalene. I vegger mellom maskinrom og kinosaler skal det innstøpes Hawke pakkbit kabelgjennomføring eller tilsvarende for inntrekking av kabler til lydmåling ved justering av anlegget.

I tillegg skal alle kabelgjennomføringer i vegger med brannkrav, tettes med brannhemmende masse som tilfredsstiller samme brannkrav som veggen. Det påregnes tetting fra begge sider for at tettingene også skal klare lydkravene. Det skal innsettes minimum 5 stk hylser for ettertrekking av kabler i hver branntetting.

5.3 System for jording

Jordingsanlegget skal utføres slik at det tilfredsstiller sikkerhets- og funksjonskravene for byggets elektrotekniske installasjoner. Det etableres egen jordskinne i maskinrommet. Separat jording av lydrack i maskinrom legges fra disse jordskinnene. Alle veggkanaler og uttaksbokser av metall skal jordes i samsvar med gjeldende forskrifter.

I maskinrommene legges halvledende gulvbelegg som også skal jordes.

5.4 Systemer for elkraftuttak

I kinosalene leveres og monteres innfelte, låsbare skap i matt sort utførelse, for styrepaneler og uttak. Skap med uttak for elkraft og tele/data plasseres i forkant og bakkant av salene, samt som utenpåliggende skap under stolrad midt i Sal 1. Eget låsbart skap plasseres ved inngangsdør for

styring av projeksjonsutstyr, lerret, og lys, I tillegg skal det etableres et eget låsbart skap ved baffelveggen for styring av lyset.

I kiosken skal det installeres trekkrør, gulvbokser og/eller nedføringsstaver med nødvendige elkraft og teleuttak ved hver kasse.

5.5 Elkraftfordelinger til alminnelig bruk

På et sentralt sted skal det etableres en fordeling som forsyner alle installasjoner i kinoinngang, kiosk, rømningsveier, toaletter, foajé og personalrommet. I tillegg skal det være egne fordelinger til hver av kinosalene.

Likeretterne for projektorene skal forsynes fra denne fordelingen. Avgangene for disse skal utstyres med kontaktorer for styring fra hovedbryter i kinofordelingene. I tillegg kommer kjøleanlegg i maskinrommene og 4/32 A stikk i uttaksskap ved baffelvegg i Sal 1.

5.6 Kursopplegg for alminnelig bruk

Fra fordelingen for alminnelig bruk legges det fram kurser til lys, stikk og alt øvrig utstyr i kinoinngang, kiosk, rømningsveier, toaletter, foajé og personalrom. Kursopplegget skal utføres som røranlegg over himling og som skjult anlegg i vegger i alle publikumsarealer. I maskinrom legges åpen installasjon på synlige kabelbroer.

Det skal blant annet legges kurser til likeretter for projektorer: Sal 1 og 2: 3x32A, Sal 3 og 4: 1x32A.

I Sal 1 skal det være kurser til 4/32 A stikk i uttakskap for scenelys ved 1. rad. Videre skal det legges kurser til blant annet kameraer og VCR-maskin, tele/datarack, basestasjoner for trådløst nettverk og decttelefoni, 3-fase kontakter for lysdimmer for scenelys i personalrom, billettautomater i inngangsparti, kaffeautomater, stikk i forbindelse med kontrollpult, stikk ved billettkontrollposter ved inngangene til kinosalene.

I kiosken skal hver nedføringsstav ved kassene utstyres med 8 stk doble stikk fordelt på 2 kurser samt kurser til reklameskjermer. Utvendig skal det legges fram kursopplegg for 10 stk. plakatmontere ved siden av inngangen, samt reklameskilt.

Det skal installeres kursopplegg med stikkontakter for døråpner automatikk på alle publikumsdører i tilknytning til kinoen samt kursopplegg for lysreklame over kinoutgang.

I publikumstoaletter skal det medtas kursopplegg for elektriske håndtørkere. I alle arealer skal det installeres stikk for uttak til rengjøringsutstyr plassert med en avstand på maks 15 m (dvs. en apparatledning på 8 m)

5.7 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner

Det skal legges fram kurser fra fordelingen for alminnelig bruk og nødvendig kabling for kjøling i maskinrommet. Følgende beregning kan benyttes for utstyr til:

Sal 1: 7kW, Sal 2: 6,5kW, Sal 3: 5,5kW, Sal 4: 5,5kW. Datarom: 5,5kW. Til sammen 30kW

5.8 Fordelinger for virksomhet

Det skal etableres egne fordelinger for hver kinosal plassert i maskinrommet. Fordelingene skal forsyne alle kurser i kinosalene samt maskinrom, og ha hovedbryter for utkobling av alle projeksjonssystemene og lydanlegg.

5.9 Kursopplegg for virksomhet

Kinosaler

Hver sal skal ha en egen fordeling plassert i maskinrommet. Denne forsyner blant annet all belysning i salen inklusive takbelysning, trappenesebelysning, effektbelysning på vegger samt bak baffelvegg. Fra denne fordelingen legges det også kurser for generelle rengjøringsstikkontakter, generelle stikk og stikk for data i uttaksbokser plassert ved baffelvegg. I Sal 1 også ved posisjon for miksebord på tverrpassasje.

Det skal også legges kurser for stikk til basestasjon for trådløst nettverk, decttelefon, kameraer i taket i salen. Videre skal det legges kurs for stikk til maskering fremme ved baffelveggen. For lydanlegg legges det 5 stk 16 A kurser med dobbel stikk ved hvert av forsterkerkabinettene i maskinrom. Alle kurser for lydanlegg skal ligge på samme fase. For hver avspillingsserver legges det 1 stk 16A kurs med dobbel stikk for hver sal. Ellers i maskinrommet legges det2 stk 16A kurser for generelle formål for hver sal i maskinrom. For projektorer med likerettere legges det fram 1 eller 3-fase kontakter tilpasset projektorens størrelse. Projektorene/Likeretterne forsynes fra fordeling for alminnelig kraft jf kap 5.6.

Kursopplegget skal utføres som røranlegg over himling og som skjult anlegg i vegger i salene og som åpen installasjon på synlige kabelbroer maskinrom og bak baffelvegg.

Det skal installeres kursopplegg med stikkontakter for døråpner automatikk på alle publikumsdører i tilknytning til kinoen samt kursopplegg for lysreklame over kinoutgang.

5.10 Belysningsutstyr

Kinosaler

I kinosalene skal det benyttes sorte innfelte downlights med sort baffel. Downlightbelysningen i taket deles i to systemer. Downlights med dimbare 230 V halogenglødelamper med E27 sokkel for kinodrift. For konferanser/vasking skal maks lysnivå i salen være minst 300 lux. ”Fullt lys” ved inn/utslipp av kinosal er 150 lux, og ”Halvlys” ved visning av reklame er 50 lux. Det er et krav at lyset kan dempes lineært helt ned til 0%. Det legges stor vekt på at ikke dimmerutstyret avgir elektrisk støy som kan forplante seg til lydanlegget.

Taklyset skal deles i to soner bak: over stolene og foran, ved lerret. Dimmerutstyret skal programmeres med forskjellige scenarioer. Alle downlights leveres med avlastningsplater for montering i skråstilt himling.

Downlights armaturen skal være sort og ha lyskilden så dypt inne i sylinderen som mulig. Ytterste delen av sylinderen skal være stort innvendig for å hindre sjenerende refleksjon av lyset fra lerretet.

I tillegg til takbelysning monteres dimbar effektbelysning på sidevegger. All belysning skal styres som beskrevet i kapittel 5.21. Innfelte downlight leveres med ledning og plugg, mens spotlights og effektbelysning på sidevegger leveres for fast tilkobling.

I tillegg skal samtlige trappetrinn i kinosalene utstyres med en trappenesebelysning. Den skal bestå av matt sorte aluminiumsprofiler med LED-belysning som en «lysende slange» under trappenesen, i forkant av trappekanten, tilpasset trappens bredde. Trappenesebelysningen skal ha justerbart lysnivå og forsynes fra nødlyssentralen. I tillegg skal det installeres egen lysarmatur med radnummer montert på siden av stolradene. Armaturene skal ha justerbart lysnivå.

I Sal 1, på sideveggene fremme ved lerret, monteres sidelysstativer/grid for scenelyskastere.

Disse skal styres av egen dimmer.

Det skal også installeres enkel belysning bak baffelvegg. Dersom det monteres mesanindekke for enklere tilkomst til utstyret, kan det være nødvendig å installere belysningsarmaturer på begge plan. Det skal også installeres lysrørarmaturer under amfi i Sal 2-4.

I maskinrom, personal og kontrollrom monteres dimbar belysningsutstyr med god avblending. Belysning bør deles opp i flere soner i hvert rom, med individuell regulering.

I gangarealene utenfor kinoene skal det monteres dimbar belysning som dempes under filmvisning.

Inngangsparti

Inngangsparti utstyres med downlightbelysning kombinert med spotlights på utstillings/reklamemateriell.

Kinokiosk

I kiosken vil allmennbelysningen være i form av lysarmatur innfelt i himling. I tillegg skal det benyttes effektbelysning for å belyse reoler/hyller med varer. Effektbelysningen skal være spotlight montert til strømskinner via adapter. Strømskinnene monteres slik at de flukter med underkant himling. Belysningsnivået i kiosken skal være 800 lux.

Kinofoajé

I kinofoajé skal det som hovedbelysning benyttes dimbar nedpendlet armatur i anerkjent design. I tillegg skal det benyttes dimbar effektbelysning på vegger. Takbelysning leveres med ledning og plugg, og veggarmaturer for fast tilkobling.

Publikumstoaletter

I publikumstoaletter skal det benyttes vandalsikre utenpåliggende lavenergilamper montert i taket samt vandalsikre armaturer montert utenpåliggende over speil. Det skal installeres armaturer på hvert toalettavlukke. Alle armaturer leveres for fast tilkobling. Lyset skal styres av bevegelsesdetektorer.

5.11 Nødlysanlegg

Kinosalene skal ha hver sin nødlyssentral som plasseres i maskinrommene. Nødlyssentralene skal forsyne to-trinns utgangsmarkeringslys (armaturer med 2 lyskilder), antipanikklyskastere og trappenesebelysning.

Hver nødlyssentral skal styres av brannalarmsentralen. I tillegg skal hver nødlyssentral knyttes mot hovedkontaktor i de respektive el.fordelingene for hver av salene, slik at nødlyssentralene slås av/på sammen med el.tilførselen til den respektive kinosalen. (OBS! ikke ladestrømmen).

Sentralene skal dessuten knyttes opp mot en sentral kontroller for overføring av feilsignaler og driftstatus til byggets SD-anlegg.

I øvrige arealer i kinoanlegget ivaretas nødlyset av en egen sentral plassert på egnet, sentralt sted. Det skal benyttes markeringsarmaturer basert på LED. Disse skal være dimbare og ha lystett kant rundt armaturen slik at endeflatene er mørke.

Som ledelys benyttes de vanlige lysarmaturene som ligger på egne nattlyskurser.

Nødlyssentralene skal ha selvtestfunksjon. Denne skal programmeres slik at den ikke tester anlegget under forestilling.

5.12 Telefordelinger

I datarom etables egen fordeling for tele/datakabling i kinoen. Fordelingen skal bestå av et kapslet 19” rack med låsbar glassdør i front og patchepaneler med RJ-45 kontakter samt fiberkonnekteringsboks for stigekabel. Skapet skal ha rikelig plass for nettverkselektronikk.

5.13 Kabling for IKT

Det skal etableres et universalnett for tele/data i kinoen. Nettet skal bestå av 4-par UTP kabel med RJ-45 kontakter i begge ender. Nettet skal tilfredsstille kravene til sambandsklasse EA link 2006. I kinosaler skal det etableres dobbeltuttak for tele/data i uttaksbokser plassert ved baffelvegg og for miksebord midt i Sal1. I maskinrommene etableres 3 stk dobbeltuttak ved hvert projeksjonsvindu, og i kontrollrom etableres 2 stk dobbeltuttak ved overvåkingspulten samt dobbeltuttak ved hver kontorarbeidsplass.

Det installeres også dobbeluttak for reklameskjermer i kiosk og inngangsparti og for billettautomater. Dobbeltpunkt etableres også ved billettkontrollpunktene ved inngangen til hver sal. I kiosken installeres 2 stk. dobbeltpunkter ved hver kasse.

5.14 Brannalarm

Alle kinoarealer dekkes av optiske røykdetektorer. Da det må forventes mange installasjoner over himling, skal det også installeres detektor her. Det er også viktig å ha god dekning under amfi og bak baffelvegg i salene. Manuelle meldere plasseres ved alle utgangsdører til det fri samt dører i kinosalene. Kinoen skal ha talevarslingsanlegg. Varsling foretas via talevarslingsanlegg. Brannalarmanlegget skal ved alarm stanse filmfremvisningen, dempe lydanlegget, tenne lys og nødlys samt åpne alle rømningsdører. Det skal etableres eget parallelltablå for visning av alarmer ved overvåkingspulten i personalkontor.

5.15 Adgangskontroll og innbrudds- og overfallsalarm

Dører som fører inn til kinoanlegget utstyres med adgangskontroll og automatisk døråpnere. Adgangskontroll installeres også på dør til personalrom. Kortlesere leveres av annen leverandør.

Dører inn til kinosalene blir utstyrt med omvendt elektrisk sluttstykke, motorisert døråpner og holdemagnet. Dørene styres via kinoautomasjonen og skal stå åpne ved innslipp, lukkes ved reklame og låses ved film. Utgangsdørene utstyres med låsemagnet, motorisert døråpner og holdemagnet, og åpnes ved filmslutt, står så åpen en viss tid før den lukkes og låses. Dørene til salene skal kunne styres manuelt fra bryterpanel i styreskapene ved inngangsdører til salene og kontrollpult i kontrollrom. Utleier skal levere og installere all kabling, rør og bokser til og i dørmiljøet, samt utpasseringsknapper og koble sammen anlegget. Kablingen legges på kabelbro eller i rør over himling, hvis mulig. Dersom kablingen må legges åpen, skal den legges på faglig og estetisk forsvarlig måte. Videre skal det leveres strømforsyning med batteribackup for kinodører.

Det skal også leveres elektriske låser, låsemagneter, døråpnere, holdemagneter, magnetbrytere, karmoverføringer og nødåpnere.

Alle dører skal låses opp ved brannalarm.

5.16 Internfjernsyn

Det skal installeres kamera for overvåking av filmlerreter, publikum i salene, dører til salene, rømningsveier, foajé og billettsalg, kiosk samt toaletter. Det skal benyttes et web-basert system med PoE-kameraer og PC med tilhørende programvare og skjerm plassert i maskin/kontrollrom. I tillegg vil det bli plassert utstyr med skjerm for overvåking i kiosk/kasse, innslippspunkt og evt andre steder.

5.17 Lyddistribusjonsanlegg (talevarsling)

Det skal leveres talevarslingsanlegg for kinoanlegget. Alle kinoarealer skal dekkes, i tillegg skal det også etableres sonemikrofon i personalrom.

5.18 Anlegg for lydforsterkning (kinolyd)

Alle forsterkere for lydanlegget plasseres i maskinrommet. Det skal trekkes høyttalerkabler fra forsterkerkabinett i maskinrommet til høyttalerne i salen. Antallet kabler til baffelrommet tilpasses 4-veis høyttalere med aktiv deling og type/antall subwoofere. Normalt blir det benyttet 2x4mm2 mangetrådet høyttalerkabler. Antall og type kabel avklares når kinoteknisk leverandør er valgt. Inntil leverandør er valgt dimensjoneres trekkrør fra maskinrom til baffelrom for 16 strekk 2x4mm2 høyttalerkabler for hver sal..

I tillegg skal det trekkes rør for surroundhøytalere i salen, type FLF 2 x 4 mm2 eller tilsv. Antall suroundhøytalere i salene er estimert. Nøyaktig antall og plassering angis av kinoteknisk leverandør. Det vises også til estimat for spikerslag, kap. 2.3.

Estimert antall:

SAL

Sidevegger

Bakvegg

Totalt

Sal 1

9 + 9

4 + 4

26

Sal 2

6 + 6

3 + 3

18

Sal 3

4 + 4

3 + 3

14

Sal 4

4 + 4

3 + 3

14

Alle kabler avsluttes i 1 m kveil i salen og i maskinrommet. Under oppforet amfi, skal det installeres teleslynge etter Super Loop prinsippet i begge salen. Det skal også installeres skrankeslynge ved alle i kioskkasser/billettsalg.

Kabling mellom forsterkere og høytalere leveres og trekkes i trekkrørene av kinoteknisk leverandør.

5.19 Bilde og AV-systemer

Det skal trekkes kabler for overføring av lyd og bilde fra ulike kilder på scenen til maskinrom. Kinoteknisk leverandør vil levere panel og kabler for følgende:

 • 5 x koaksialkabel med BNC kontakter for RGBHV video
 • 1x DVI/HDMI
 • 2xNettverkskabel med RJ45 kontakter
 • 8xAudiosignalkabel med XLR-kontakter

Trekkrør fra scene til maskinrom for kablene skal leveres

I tillegg skal det legges 2 doble stikk for 230V til dette panelet.

5.20 Andre lyd og bildesystemer (projeksjonssystemer)

Det skal leveres trekkrør for styrekabler mellom kinoautomasjon og styrepanel i skap på vegg ved inngangsdør til salene, og til styring av masketrekk bak baffelvegger. Antall og kabeltype oppgis av kinoteknisk leverandør.

5.21 Bus-system

I kinosalene skal det leveres og monteres to separate programmerbare lysdimmersystem. Anleggene skal ha mulighet for å sette lysnivået individuelt for hver lysrad i taket, grunnet forskjellig takhøyde. Dimming av spotlights fremme i Sal 1 samt lys på sidevegger skal også ivaretas av disse anleggene samt signalering til nødlyssentralene for valg av lavt lysnivå på utgangsmarkeringsarmaturer. Det skal være mulig å programmere forskjellige scenarier tilpasset for eksempel publikumsinnslipp, reklamefilm, film (mørkt), konferanse og rengjøring. Det skal være myk overgang mellom de forskjellige scenariene. Maks lysnivå skal sperres på 214 V for å øke levetiden på lyskildene. Scenarier velges automatisk av kinoautomasjonen. Lysanlegget i kinosalene skal kunne styres fra panel montert i skap fremme ved baffelvegg, panel montert i skap ved inngangsdør og panel montert i kanal ved projeksjonsvindu i maskinrommet. Ved siden av det sist nevnte panelet skal det også installeres en egen panikknapp som umiddelbart gir fullt lys i salen.

5.22 Belysningsanlegg for scener.

I Sal 1 skal det leveres og monteres et komplett anlegg for belysning av scene. På sideveggene i salen, ca ved 1. rad, monteres sidelysstativer/grid for scenelyskastere. Hvert grid skal utstyres med 4 stk Fresnell 650W lyskastere. Disse skal styres av egen mobil dimmer med 16 stk 13 A dimmer, plassert i kontrollrommet. Dimmeren skal ha DMX-protokoll og kunne styres via lysbord i salene eller valgt scenario fra kinomatrixen. Kabler legges fra et stikkontaktpanel patchepanel med Schuko kontakter i kontrollrom til doble Schuko kontakter montert i sortmalt el.kanal ved lysgrider i salene.

 

6. HEISANLEGG

Det skal være forskriftsmessig HC-heis (ikke løftebord), dimensjonert for motorisert rullestol mellom foajé, nivå 2 og maskinrom.

Annonse
Skroll til toppen