Annonse

Bransjerådet for film ber om oppklaring fra NFI

Bransjerådet for film har sendt brev til NFI og bedt om en oppklaring etter NFI sitt utspill forrige uke om fondsfordelingen for 2024. Her er brevet som er sendt NFI:

Til Norsk filminstitutt

v/direktør Kjersti Mo

Kopi: Kultur- og likestillingsdepartementet

Oslo, 19.01.24

Norsk filminstitutts fondsfordeling for 2024

I et nyhetsbrev i starten av uke 2 presenterte Norsk filminstitutt hovedtrekkene i fondsfordelingen for 2024, og henviste til dialogen med bransjeorganisasjonene i forkant av budsjetteringen. Dette har ført til spekulasjon i bransjen om hvorvidt Bransjerådet for film har vært kjent med, og stilt seg bak, de kuttene NFI legger opp til for dokumentar, kortfilm og dramaserier. Bransjerådet for film har behov for å oppklare misforståelser som har oppstått rundt den prosessen og de prioriteringene som ligger til grunn for fondsfordelingen, og henvender seg derfor med dette til NFIs ledelse.

I Statsbudsjettet for 2024 står det at bevilgningene på filmområdet skal legge til rette for en sterk og bærekraftig bransje. Det ble bevilget 29,5 millioner i friske midler til Filmfondet hvorav 7,5 millioner ble øremerket dataspill. Videre ble det bevilget 30,4 millioner ekstra til de regionale filmvirksomhetene, som også har fått større autonomi i sine prioriteringer, og de regionale filmsentrene kan nå også gi tilskudd til lange formater som spillefilm og dramaserier. Statlige tilskuddsmidler til regionale filmsentre er dermed ikke lenger forbeholdt dokumentar og kortfilm.

Bransjerådet for film har etterlyst en systematisert dialog med NFI for blant annet å komme i grep med årlige budsjettprosesser, både opp mot statsbudsjettsøknader og mot NFIs fondsfordeling. NFI har fra og med 2023 lagt opp til to formelle innspillsvinduer per år, hvor bransjeorganisasjonene blir konsultert og gir sine skriftlige innspill. Både Bransjerådet og NFI er, slik vi oppfatter det, enige om at dette er viktig for å kunne sette NFI i stand til å gjøre prioriteringer forankret i bransjens behov.

Bransjeorganisasjonene kom med omfattende skriftlige tilbakemeldinger til NFIs innspillsvindu i november 2023. Spørsmålet der var blant annet hvordan vi ønsket å prioritere de friske midlene som kom i forslaget til statsbudsjett for 2024. Slik NFI også skriver i sitt nyhetsbrev, var det en klar tilbakemelding fra bransjeorganisasjonene at bransjen står i en krevende situasjon. Produksjonskostnader har økt, men filmfondet og tilskuddsordningene har ikke holdt følge med kostnadsnivået. Dramatiske markedsendringer, avbestilte strømmeproduksjoner og innsparinger hos TV-kanalene kommer i tillegg til dette. Film- og TV-bransjen opplever dermed akkurat nå en tilnærmet stillstand. Den norske audiovisuelle bransjen trenger stabile og forutsigbare rammevilkår som gjør at vi kan rå over egen skjebne.

I et dialogmøte mellom NFI og Bransjerådet 18. desember 2023 ble bransjeorganisasjonenes innspill, inkludert disponering av friske midler, oppsummert og diskutert. En tydelig tilbakemelding fra bransjeorganisasjonene var at de friske midlene til filmfondet i stor grad bør gå til produksjon av spillefilm. Behovet for å prioritere spillefilmen nå er stort, blant annet begrunnet i manglende indeksregulering over tid, NFIs særskilte ansvar for spillefilmen, og at en bedre finansiering fra NFI av prosjekter gjør at flere prosjekter kan realiseres og spilles inn i Norge, og vil hjelpe hele verdikjeden i bransjen i tiden framover. Det framkom ikke på noen måte i dette møtet at NFI vurderte å gjøre kutt i ordninger til flere av formatene.

Da NFIs fondsfordeling for 2024 ble offentliggjort i nyhetsbrev forrige uke, var dette også første gang Bransjerådet for film ble gjort kjent med disse prioriteringene. NFI legger opp til å styrke spillefilmens rammevilkår. Dette er i tråd med innspillene fra bransjeorganisasjonene, og et viktig gjennomslag for oss. Her har NFI lyttet til våre innspill og anerkjent bransjens behov. Dette er vi isolert sett veldig fornøyde med, og det viser viktigheten av en god dialog mellom bransjen og NFI som statens forvaltningsorgan på feltet. Vi trenger et NFI som har fingeren på bransjens puls.

Når NFI i samme nyhetsbrev kunngjør at det legges opp til kutt i fondsbevilgningen til dokumentar, kortfilm og dramaserier, og det omtales i samme åndedrag som at dette var «i tråd med et klart ønske fra bransjen om å prioritere spillefilm», gir det imidlertid en framstilling som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Våre innspill til NFI gjaldt utelukkende hvordan de friske midlene burde prioriteres. Vi har ikke vært involvert i en diskusjon om nedprioriteringer. Vi vil derfor kraftig understreke at Bransjerådet for film ikke har gitt støtte til, og ikke støtter, en reduksjon av midlene til de nevnte formatene. Det er NFI alene som må stå for denne prioriteringen. Det er en lenge etablert praksis fra NFI å gjøre satsninger på utvalgte områder mens andre områder står stille (noe som er et de facto kutt på grunn av inflasjonen), men det har ikke blitt gjort ved å sette formater direkte opp mot hverandre – slik som nå – og det i et år hvor Filmfondet får en påplussing, ikke et kutt.

Videre skriver NFI i sin nyhetssak at det er “sett av middel i ein strategisk pott til fondsjustering ut frå mellom anna trendar i søknadsbunkane, utviklinga i marknaden, og tilbakemeldingane frå bransjen i innspelsvindauget”. Dette er første gang vi hører om en slik pott. Vi har nylig fått opplyst at denne potten er på hele 27 millioner kroner. Vi ber NFI om en avklaring på hvem som beslutter hvordan disse midlene skal fordeles, på hvilket grunnlag, og hvilke prosedyrer som legges til grunn. Her etterlyser vi større transparens. All den tid det er positivt at NFI legger opp til å kunne ha rom for større fleksibilitet gjennom året, må ikke dette skje på bekostning av forutsigbarhet. Det er viktig at fordeling av midler skjer gjennom kunstnerisk vurdering, og ikke på administrativt nivå i virkemiddelapparatet, for å kunne ivareta både kunstnerisk frihet og filmfaglig kvalitet.

Vennlig hilsen

Bransjerådet for film

Dramatikerforbundet v/ Øyvind Rune Stålen

Norske Filmregissører v/ Igor Devold

Norsk Skuespillerforbund v/ Per Emil Grimstad

Norsk Filmforbund v/ Elisabeth O. Sjaastad

Virke Produsentforeningen v/ Åse Kringstad

Norske Filmdistributørers Forening v/ Morten Christoffersen

Film & Kino v/ Espen L. Pedersen

Annonse
Skroll til toppen