Annonse

2,8 millioner til barn og unge

Høyre
fremmet forslag om å øke bevilgningen til NKFF med 10 millioner kroner for å
kompensere for inntektsnedgangen i 2013. Etter at dette forslaget kun fikk
Høyres stemmer, ble regjeringens forslag om et tilskudd på 2,8 millioner
vedtatt enstemmig.

Merknader til
budsjettet

I Finanskomiteens merknader til budsjettet fremgår det blant annet at et
flertall (medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) har merket seg at Kulturdepartementet vil vurdere
om avgiften til Norsk kino- og filmfond kan innrettes på en annen måte enn i
dag.

De vil imidlertid peke
på at Norsk kino- og filmfonds tap av inntekter stadig øker. Hittil i år har
fondet tapt 7,7 mill. kroner sammenlignet med 2012. Det er det derfor foreslått
å kutte Film & Kinos budsjetter med 10 mill. kroner i år. Et tilsvarende
beløp vil måtte kuttes i 2014. Dette vil ramme en rekke filmkulturelle tiltak
som blant annet filmfestivaler, cinematek, støtte til kvalitetsfilm og
barnefilm, samt reduksjon av Bygdekinoens spillesteder rundt om i landet.

Flertallet har merket seg at
Kulturdepartementet arbeider med alternativer til finansieringen av Norsk kino-
og filmfond. Blant annet vurderes det å legge noen av de nevnte tiltakene
tilbake til statsbudsjettet fra og med 2014. Dette flertallet mener det er viktig med forutsigbare
rammebetingelser for festivalene, cinematekene og Bygdekinoen.»

Film & Kino utlyser støttemidler
høsten 2013

Med bakgrunn i tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett for 2013, vil Film &
Kino høsten 2013 utlyse regionale støttemidler til filmkulturelle tiltak for
barn og unge.

www.kino.no
http://www.kino.no/barnogunge/
http://www.kino.no/stotteordninger/

 

 

Annonse
Skroll til toppen