Annonse

Organisasjonsendring og budsjettkutt

Festivalstøtten ble redusert med 10,5 millioner kroner, støtten til cinematekene med 3,7 millioner kroner og tilskuddet til Den kulturelle skolesekken med 3 millioner kroner. Ytterligere kutt ble varslet fra 2016.

Landsmøtet ønsker også å endre Norsk kino- og filmfond fra å være et fond som eies og forvaltes av Film & Kino til å bli et selvstendig fond med eget styre som oppnevnes av Kulturdepartementet. Norsk kino- og filmfond finansieres av en avgift på all omsetning av film på kino og på DVD/Blu-ray Disc. En eventuell omlegging av avgiften og/eller avgiftsinnkrevingen krever lovendring i Stortinget. Dette vil bli drøftet i forbindelse med den planlagte filmmeldingen som Kulturdepartementet legger frem våren 2015.

Endringen av Film & Kino vedtas i to etapper over to påfølgende landsmøter. Første skritt, som ble vedtatt i år, åpner for medlemskap i Film & Kino for kinoene og videodistributørene. På landsmøtet i 2015 vil det bli gjort vedtak som avslutter funksjonstiden for de kommunale medlemmene.  Organisasjonen opprettholdes imidlertid med samme organisasjonsnummer, og medarbeidernes vilkår videreføres uten endringer.

–  Da organisasjonsutvalget innstilling ble sendt ut på høring gikk tilbakemeldingene i klar favør av utvalgets innstilling. Vi er svært glade for at landsmøtet har valgt å følge innstillingen med styrets tilpasninger, sier Film & Kinos styreleder Knut Even Lindsjørn.

Det nye Film & Kino overtar i store trekk det gamle Film & Kinos oppgaver slik de fungerer i praksis, og organisasjonen baseres på det samme verdigrunnlaget. Organisasjonen skal, i likhet med Norsk kino- og filmfond:

  • Bidra positivt til utviklingen av kino-, film- og videovirksomheten i Norge.
  • Støtte eller bidra med tiltak som kan stimulere interessen for og kunnskapene om verdifull film og sikre tilfredsstillende tilgang på og visning av denne.
  • Støtte eller bidra med tiltak som kan øke omfanget av og høyne kvaliteten på informasjonen om kino-, film- og videovirksomhet.
  • Støtte eller bidra med tiltak som kan høyne standarden på lokaler og teknisk visningsutstyr for kinodriften.
  • Støtte eller bidra med tiltak/konsulenthjelp som kan styrke kinoenes ledelse, administrasjon og drift.

Videre skal organisasjonen være et talerør for norsk kino- og videobransje, og et faglig og kulturpolitisk organ som gjennom støttetiltak og kompetanseutvikling skal bidra til ivaretakelse av:

  • En desentralisert kinostruktur.
  • Kvalitetsfilm.
  • Et variert og bredt filmtilbud.
  • Et tilgjengelig filmtilbud.
  • Filmtiltak for barn og unge.
Annonse
Skroll til toppen