Annonse

Nytt lovforslag med endringer for kinoene

Et hovedmål med lovforslaget er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Forslaget innebærer derfor en samordning, oppdatering og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og i kringkastingsloven. I tillegg gjennomfører forslaget beskyttelsesregler i EU-direktivet om audiovisuelle bestillingstjenester (AMT-direktivet).  Som en følge av lovforslaget vil alle bestemmelser som gjelder beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold samles i én lov; beskyttelsesloven. Dette innebærer endringer i dagens lov om film- og videogram.

Film & Kino ser positivt på at det nå foreslås å lovfeste en plikt til å iverksette tiltak for å sikre at aldersgrensene overholdes.  Kino- og videobransjen har vært pålagt å overholde og informere om aldersgrenser i tidligere lovverk og har en praksis for dette. At også fjernsynstilbydere og audiovisuelle bestillingstjenester pålegges de samme plikter, burde være en selvfølge i dagens samfunn, der det samme medieinnholdet som har aldersgrense på kino og video også vises på fjernsyn og som bestillingstjenester.

Endringene som får betydning for kino- og videobransjen

 • Aldersgrenser
  Det foreslås innført følgende aldersgrenser; tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år 15 år og 18 år.

  Ledsagerregelen foreslås endret til: Mindreårige gis adgang til fremvisninger med et trinn høyere aldersgrense enn oppnådd alder tilsier når de er ledsaget av foresatte eller andre i foresattes sted. 18-årsgrensen vil fortsatt være absolutt.
   

 • Tilknyttet innhold
  Trailere skal etter forslaget falle inn under reglene om såkalt «tilknyttet innhold». Dette innebærer at kinotrailere ikke lenger skal aldersklassifiseres av Medietilsynet.

  Både for visning av film og omsetning av videogram er det foreslått at tilknyttet materiale må tilpasses aldersgrensen for hovedfilmen.

  Ved visning av film er dette ansvaret lagt til visningssted, i all hovedsak den enkelte kino. Det betyr at kinoene får redaktøransvaret for at trailere, reklame og annet tilknyttet innhold er tilpasset aldersgrensen for hovedfilmen. Dette vil vi sammen med Kinosjefforbundet komme tilbake til over sommeren.

  For videobransjen får dette ingen praktiske konsekvenser. Distributørene vil, som i dag, være ansvarlige for kontrollen.
   

 • Unntak fra statlig forhåndskontroll
  Forhåndskontrollen av film som skal vises under filmfestivaler og lignende kulturarrangementer faller bort.

  Likeledes unntas lokalt produsert stoff fra forhåndskontrollen. Lokalt produsert stoff defineres som fremvisninger som er avgrenset til det området hvor bildeprogrammet er produsert. Dette er først og fremst produksjoner av lokal kulturell betydning med et begrenset antall fremvisninger i lokalmiljøet.
   

Annet     

Lovforslaget har vært ute på høring. Kinosjefforbundet, Fredrikstad kino og Film & Kino er av dem som har avgitt høringssvar. Det er foreløpig ikke avgjort om lovforslaget behandles i Stortinget høsten 2014 eller våren 2015.

Dette er lenken til lovforslaget.

Annonse
Skroll til toppen