Annonse

Ny lov gir endringer for kinoene

I lovteksten ligger det forventninger om at det utarbeides en felles bransjeløsning som håndterer aldersgrensesetting av kinotrailere og annet tilknyttet innhold. Medietilsynet vil utarbeide retningslinjer for bransjens aldersgrensefastsetting for bildeprogram som ikke er aldersklassifisert av dem.

Medietilsynet kommer forøvrig til å orientere om dette på et seminar i regi av Film & Kino torsdag 15. januar fra kl. 1100 til kl. 1500  på Raddison Blu under Tromsø Internasjonale filmfestival. Det kommer nærmere opplysninger om dette seminaret så snart detaljene er klare.

I høringsrunden, da forslaget til denne loven ble utarbeidet, tok Norske filmbyråers forening (nå Filmdistributørforeningen) til orde for at bransjen selv kan administrere en slik ordning, også for hovedfilmen. Medietilsynet vil også i løpet av første halvår 2015 orientere om endringene på ulike arrangementer i regi av Film & Kino.

Film & Kino vil gå i dialog med Filmdistributørforeningen, slik at vi kommer frem til en ordning som kan tre i kraft samtidig med den nye loven. Foreløpig er det antatt at loven trer i kraft 1. juli 2015.

For øvrig ligger det også uttalt i loven at dersom det på et senere tidspunkt blir etablert et bransjeorgan og et bransjeregelverk for fastsetting av aldersgrenser på film som viser seg effektive og tilstrekkelig dekkende, kan det bli vurdert om det er grunnlag for å overlate kinofilmkontrollen til bransjen.

Endringene som får betydning for kino- og videobransjen

 • Aldersgrenser
  Det innføres følgende aldersgrenser; tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år 15 år og 18 år.

  Ledsagerregelen er endret til: Mindreårige gis adgang til fremvisninger med et trinn høyere aldersgrense enn oppnådd alder tilsier når de er ledsaget av foresatte eller andre i foresattes sted. 18-årsgrensen vil fortsatt være absolutt.
   

 • Tilknyttet innhold
  Kinoene overtar Medietilsynets aldersklassifisering av tilknyttet innhold, og det blir hver enkelt kinos lovpålagte ansvar å tilpasse dette innholdet til aldersgrensen for hovedfilmen. Det betyr at hver enkelt kino får et lovpålagt redaktøransvar for at innhold som tilgjengeliggjøres før, under eller etter et bildeprogram, inkludert reklame, egenreklame, trailere og lignende er tilpasset aldersgrensen for filmen som vises. Kinoene får et økt ansvar for at aldersgrensene kommuniseres tydelig.

  For videobransjen får dette ingen praktiske konsekvenser. Distributørene vil, som i dag, være ansvarlige for kontrollen.
   

 • Unntak fra statlig forhåndskontroll
  Forhåndskontrollen av film som skal vises under filmfestivaler og lignende kulturarrangementer faller bort.

  Likeledes unntas lokalt produsert stoff fra forhåndskontrollen. Lokalt produsert stoff defineres som fremvisninger som er avgrenset til det området hvor bildeprogrammet er produsert. Dette er først og fremst produksjoner av lokal kulturell betydning med et begrenset antall fremvisninger i lokalmiljøet.

Annet    
Av andre ting i den nye loven kan nevnes at Kulturdepartementet vil sende på høring et forslag om å avvikle konsesjonsordningen for fremvisning av film og videogram i næring. Det fremgår også at Norsk kino- og filmfond finansierer mange viktige filmpolitiske tiltak og at fondet bør opprettholdes. Registrerings- og merkeplikten opprettholdes derfor inntil videre. Det blir imidlertid satt i gang et arbeid med å gjennomgå systemet for innkreving av avgiften til Norsk kino- og filmfond med sikte på å gjøre det mest mulig ressurseffektivt.

Hensikten med loven
Et hovedmål med den nye loven er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Loven innebærer derfor en samordning, oppdatering og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og i kringkastingsloven. I tillegg innfører loven beskyttelsesregler i EU-direktivet om audiovisuelle bestillingstjenester (AMT-direktivet). Med den nye loven er alle bestemmelser som gjelder beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold samlet i én lov; beskyttelsesloven. Dette innebærer blant annet endringer i dagens lov om film- og videogram.

Film & Kino ser positivt på at det nå er lovfestet en plikt for alle formidlere av film og billedprogram, på alle plattformer, å iverksette tiltak for å sikre at aldersgrensene overholdes.  Kino- og videobransjen har vært pålagt å overholde og informere om aldersgrenser i tidligere lovverk og har en praksis for dette. At også fjernsynstilbydere og audiovisuelle bestillingstjenester pålegges de samme plikter, burde være en selvfølge i dagens samfunn, der det samme medieinnholdet som har aldersgrense på kino og video også vises på fjernsyn og som bestillingstjenester.

Lenke til loven
Da lovforslaget var ute på høring var Kinosjefforbundet, Fredrikstad kino og Film & Kino av dem som avga høringssvar. Dette er lenken til proposisjonen om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold som ble vedtatt 15.12.14.

Annonse
Skroll til toppen