Annonse

Viktig aktør i bransjen

Filmforliket en seier for kinoene
Styreleder Arild Kalkvik innledet møtet med å slå fast at Film & Kino fortsatt skal være en organisasjon som setter agendaen for norsk kinopolitikk. Film & Kino lever videre, men organisasjonen må også finne nye arbeidsoppgaver. Han oppsummerte arbeidsinnsatsen knyttet til filmmeldingen og berømmet kinoenes innsats og engasjement. Filmforliket i Stortinget ble en seier for kinoene. Kinoenes viktige rolle kom tydelig frem ved at midlene fra avgiften fortsatt skal benyttes til de samme formålene som i dag. Men det har en kostnad, driften av Film & Kino. I tillegg kommer momsøkningen fra åtte til ti prosent. Kalkvik omtalte også den kommende nedbemaningen av organisasjonen samt forhandlingene mellom Norsk filminstitutt og Film & Kino om håndtering av oppgaver.

Styremedlem Håvard Erga tok ordet etter Kalkviks innledning for blant annet å gjøre oppmerksom på at videodistributørene ikke har avgjort om de ønsker å opprettholde medlemsskapet i Film & Kiino.

Budsjett 2016
Som følge av Stortingets behandling av filmmeldingen denne høsten måtte representantskapet i juni utsette budsjettvedtak for 2016 til etter at filmmeldingen var vedtatt. Ettersom behandlingen av meldingen ble lagt så sent på året, og formalkrav til det som skulle behandles i epresentanstskapet måtte det sendes ut i ulike scenarier avhengig av hovedlinjene i hva som kunne bli utfallet av Stortingets vedtak. Budsjettforslaget som harmonerte best med resultatet av filmmeldingen ble vedtatt (alternativ 2), men med en påplusning på én million kroner etter forslag fra videodistributørene. Dette er et budsjett som legger opp til at Film & Kino skal ha en administrasjon med tre ansatte. I tillegg kommer Bygdekinoen og bemanningen det er behov for i forbindelse med avslutningen av digitaliseringen. Begge deler finansieres over andre budsjetter. Representantskapet vedtok for øvrig også fremlagte budsjett 2016 for Bygdekinoen.

Vedteksendringer
Filmmeldingen kunne også komme til å påvirke Film & Kinos vedtekter, noe den viste seg ikke å gjøre. Men organisasjonen benyttet anledningen til å endre forutsetninger om hvem som kan være medlem, og det ble åpnet for at alle kinoer som har hatt regelmessige offentlige visninger i løpet av siste år kan søke om medlemsskap. 

Utskiftninger i Styret
Kim Schultz Eide fra SF Video ble valgt inn i styret etter å ha møtt fast for Morten Christoffersen fra Nordisk Film Distribusjon som trakk seg fra styret kort etter representantskapet i juni. Som hans vara ble Morten Vestergaard Stephanson fra Nordisk Film Distribusjon valgt.

Annonse
Skroll til toppen