Annonse

Vil statsråden sikre driftsmidler til Film & Kino?

En viktig del av Film & Kinos arbeid er myndighetskontakt. Film & Kino deltar stadig på høringer (som på høringen om kulturmeldingen på førstkommende mandag). Denne uken var vi i møte med Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiets kulturfraksjon.

Der hadde styreleder Arild Kalkvik, Direktør Guttorm Petterson og fagleder Jørgen Stensland en hyggelig og givende prat med AP om kinoenes tilstand. Dette resulterte i følgende skriftlige spørsmål fra Trettebergstuen til kulturministeren Trine Skei Grande, i Stortingets spørretime:

 

 

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sikre driftsmidler til Film & Kino slik at de fortsatt kan ivareta kinoenes behov for kompetanseheving og utvikling?

Begrunnelse

Norge har 201 kinobedrifter, de fleste små og mellomstore. I 2017 hadde 88 % av befolkningen et kinotilbud i sin kommune, enten ved ordinære kinoer eller via Bygdekinoens tilbud. Tilgjengelighet er en viktig faktor for kinobesøket, og den norske desentraliserte kinostrukturen gjør at film på kino er tilgjengelig for folk flest.

For å kunne opprettholde denne desentraliserte kinostrukturen trenger de mindre kinoene støtte til utvikling og kompetansebygging. De trenger rådgivning, kompetanseutvikling, kurs, regionale samlinger, statistikk, felles kampanjer og filmleieforhandlinger. Dette ivaretas av kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino. For å opprettholde den desentraliserte kinostrukturen har kinoene behov for utvikling og kompetansebygging.

Etter overflytting av kinoavgiftsmidlene til NFI, i forbindelse med filmforliket i 2015, mottar organisasjonen nå kun prosjektmidler. Film & Kino har nedbemannet 13 stillinger, doblet medlemsavgiften og fått inn eksterne sponsorer. Likevel går de i minus. Andre organisasjoner som Filmklubbforbundet, Cinematek og filmfestivaler mottar i dag driftstøtte, det samme gjør andre kompetanseorganisasjoner underlagt Kulturrådet.

 

Svar

 

Trine Skei Grande: Film & Kino er en bransjeorganisasjon for kinoene i Norge. Som det framgår av Meld. St. 30 (2014–2016) En framtidsrettet filmpolitikk må Film & Kino selv stå for finansiering av egen drift og virksomhet, på linje med andre bransjeorganisasjoner som f.eks. Filmdistributørforeningen, Virke Produsentforeningen m.fl. Det framgår videre av meldingen at tilskudd til filmfestivaler, cinematek og filmklubber videreføres og tildeles fra et eget utvalg, jf. Forskrift om tilskudd til filmformidling. 

Film & Kino kan søke tilskudd fra Norsk filminstitutt til formidling av filmkultur og lokale kinotiltak. I 2017 tildelte Norsk filminstitutt tilskudd til 152 formidlingstiltak på til sammen 43,7 mill. kroner, herunder tilskudd til lokale kinotiltak, kompetansehevende tiltak, seminarer og film- og kinoteknisk rådgivning.

Norsk filminstitutt forvalter de statlige virkemidlene på filmfeltet, herunder tilskudd til filmformidling og filmkulturelle tiltak over hele landet. Formålet med NFIs tilskuddsordninger for filmformidling er å bidra til økt kvalitet og bredde i filmtilbudet og stimulere filmkulturen i Norge. Tilskuddene skal også gi økt tilgang til kvalitetsfilm for barn og voksne på kino og på andre plattformer, bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film og til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge.

Annonse
Skroll til toppen