Annonse

Oppsummering av ordninger som berører kinobransjen

Krisepakke til kulturen

300 millioner kroner er avsatt til kompensasjon til kulturlivet. Hvor mye kinoene får, er foreløpig usikkert. Kompensasjonen skal gjelde bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter i forbindelse med avlysninger. Dette gjelder virksomheter som har mindre enn 60% offentlig støtte.

Regjeringen vil heller ikke kreve tilbake tilskudd til kulturformål i denne perioden. Arrangementer som skal kompenseres skal være gjennomført mellom 5. mars og ut april. Hvordan dette gjøres rent praktisk kommer Film & Kino tilbake til. Departementet jobber med forskrift nå.

 

Kompensasjonsordning for å dekke faste utgifter

Regjeringen annonserte på fredag at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning som følge av koronautbruddet. Ordningen skal være enkel å benytte og utformes slik at det kort tid fra søknad er sendt, til pengene er på konto. Det er handels- og tjenestevirksomheter som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer som vil bruke denne ordningen. Her vil sannsynligvis både kinoer, distributører og leverandører kunne søke.

 

Permitteringer

Staten tar over ansvaret for store deler av arbeidsgiverperioden ved permittering. Fra og med 20.mars 2020 er arbeidsgiverperioden redusert fra 15 til 2 dager. Det er også en endring av dagpengeregelverket ved røde dager, slik at arbeidsgiver slipper å søke dispensasjon for at de permitterte skal få rett på dagpenger i påsken. Det jobbes av vår arbeidsgiverorganisasjon Virke for at permitteringsperioden skal utvides utover 26 uker.

 

Arbeidsgiveravgift

Innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15 august 2020. Den er også kuttet med 4% i samme periode.

 

Merverdiavgift

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14.april til 10 juni 2020.

Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 6 prosent i perioden fra 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

 

Sykelønn

Redusert arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden er redusert fra 16 til 3 dager.


 

Selskapsskatt/formuesskatt

Det innføres midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd to foregående år. Tiltaket likebehandler alle næringer.

Eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få mulighet til å utsette betaling av formuesskatt. Ordningen innebærer at skatteyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Dersom man sannsynliggjør at virksomheten går med underskudd i 2020 kan man be om fritak for betaling av forskuddstrekk/skatt for virksomhetsformue i 2020.

 

Unge arbeidstakere/Studenter

Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.  Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

Annonse
Skroll til toppen