Annonse

Manglende økonomisk forutsigbarhet truer kinoene under pandemien

Stimuleringsordningen ble innført med prinsippet om å stimulere hele verdikjeden, det vil si arrangør, kunstnerisk medvirkende og alle underleverandører knyttet til et kulturarrangement. Dette gjaldt både kommunale og private kinoer og traff godt med unntak av for leverandørene til kinobransjen. Den ga forutsigbarhet for kinoene som er nødvendig for å holde hjulene i gang og folk i arbeid. Forutsigbarheten for søkerne ble sikret ved at rammen ble justert, slik at alle arrangementer som tilfredsstilte kriteriene fikk tildeling.

I forbindelse med lansering av ordningen i 2020 ble det varslet at et eventuelt budsjettunderskudd ville bli håndtert ved forholdsmessig avkortning av tildelingene. Dette prinsippet innebar at søkerne hadde visshet for at de ville få tildeling så lenge arrangementet tilfredsstilte kriteriene. Risikoen var redusert til mulig avkortning, som ville bli fordelt forholdsmessig på alle mottakerne. Dette var et solidarisk prinsipp, som det ikke ble nødvendig å praktisere da ordningen ble fullfinansiert.

Kulturministeren har gjentatte ganger forsikret aktørene i markedet om at forutsigbarheten i ordningen vil bli opprettholdt.

Nye Kriterier

Kulturrådets behandling avdekker nå at en for 2021 har endret behandlingsprinsippene. De skriver følgende på sin hjemmeside:

«Stimuleringsmidlene for perioden 1. januar til 30. juni 2021 bevilges i fire omganger, og den totale rammen for hele perioden er 400 millioner kroner. Det kom inn rundt 700 søknader på 500 millioner kroner til første søknadsfrist, og Kulturrådet har bevilget i underkant av 200 millioner kroner i denne runden. Det gjenstår dermed rundt 200 millioner kroner til fordeling i de neste rundene. Arrangementene som har fått tilskudd i denne runden fordeler seg over hele perioden.

I behandlingen har Kulturrådet tatt hensyn bl.a. til geografisk spredning, til et mangfold av kulturuttrykk, og til hvorvidt arrangementet det søkes om oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Kulturrådet tar også hensyn til om planene for arrangementet er realistiske i lys av smittevernsituasjonen. I tillegg tas det hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 slik at det totalt sikres en god spredning blant tilskuddsmottakerne.»

Dette har medført at kinoene nå sitter med en svært uforutsigbar ordning, hvor det ikke er mulig for den enkelte kinobedrift å forutsi resultatet.

Store konsekvenser

Adm. Dir Guttorm Petterson i Film & Kino reagerer skarpt på vegne av de kinoene som har søkt stimuleringsordningen og fortsatt  ikke  har  fått svar og sier i brev til KUD. «Vi vet at Norsk Filminstitutt har fått alle sine innstillinger i retur fra Kulturrådet, og basert på oppslag i media i går (bl.a. på Dagsrevyen) er det mye som tyder på at dette følger av en ny instruks for tildeling av midler, som skal gi mindre eller ingenting til de som har fått tildelt midler tidligere (i 2020).»

Dette   har ingen av kinoene vært klar over og føler seg derfor ført bak lyset av oppfordringer fra Kulturdepartementet og ministeren  i januar om å øke aktiviteten. Dette rammer ekstra hardt fordi mange har søkt med bakgrunn i besøksestimater som ikke har  vist  seg å holde i forhold til det  som  var  beregnet, ikke minst fordi regjeringen har gitt nye rammer for påsken, som tradisjonelt er høysesong på kino, med maksimum tillatt antall i salene på kun 20 personer. 

 

Da ordningen først ble søkbar i mars, og skal dekke perioden 1. januar – 30. juni, sier det seg selv at dette er dramatisk da avslagene også omfatter godkjennbare arrangementer som allerede er gjennomført.

 

Det kan ikke være slik at kinoene og hele kulturlivet nå skal lide for å ha benyttet nødvendige støtteordninger forrige driftsår. Det virker som de ikke-kommuniserte innstramningene som nå foreligger er politisk styrt og vil ramme hardt en bransje som trenger støtte minst like mye nå som tidligere.

 

Petterson sier spør videre: «Film & Kino ønsker en snarlig avklaring mht hvilke innstramminger departementet og Kulturrådet nå legger til grunn for sine tildelinger, slik at norske kinoer kan gjøre fremtidige vurderinger basert på sannferdig informasjon fremfor tomme lovnader.»

 

Film & Kino finner ingen støtte i forskriften, eller forarbeidene, for å innføre et prinsipp om å nedprioritere aktører som har fått tildelinger i 2020, slik Kulturrådet nå anfører at de har gjort. Et slikt forvaltingsprinsipp setter i praksis seriøse kulturaktører, som lojalt har fulgt opp regjeringens politikk i 2020 og holdt hjulene i gang, på bar bakke i 2021.

Film & Kino oppfatter at denne utviklingen ikke er i samsvar med de politiske målene for ordningen og ber om at en fra politisk nivå:

• Snarest vurderer å justere rammen, slik det ble gjort i 2020

• Umiddelbart avviser prinsippet om at tildeling i 2020 skal påvirke grunnlaget for tildeling i 2021.

Videre vil vi anbefale at Kulturrådet/NFI pålegges å fordele de midlene som er i rammen nå og ikke holder tilbake halvparten til lenger ut på våren.

Den reduserte forutsigbarheten medfører at aktørene ikke lenger kan påta seg økonomiske forpliktelser før søknadene er ferdigbehandlet. Da sier det seg selv at det er svært uheldig med en søknadsfrist 1. juni med forventet tilbakemelding samtidig som ordningen avsluttes 30. juni.

Annonse
Skroll til toppen