Annonse

Kinoteknisk ordliste C-D


cache Hurtigmine. For midlertidig lagring av data.candela (cd). Enhet for lysintensitet.candela/m² (cd/m²). Enhet for luminans (s.d.)casting Engelsk for det å finne/skrive kontrakt med ulike personer til å besette ulike roller.CCD Charge Coupled Device Lysfølsom chip som brukes i kameraer.CDS Cinema Digital Sound Digitalformat for film (1990), utviklet av Optical Radiation Corporation i samarbeid med Kodak. Det analoge lydsporet var bytte ut med et digitallydspor. Hadde kort levetid.celluloid fellesnavn for cellulose derivater som blir brukt som base i filmaterialet (se acetatfilm og nitratfilm).celluloseacetat se acetatfilm.cellulosenitrat se nitratfilm.cementskjøt Filmskjøt der det er brukt filmcement som løser opp acetat og dermed sveiser endene sammen. Kan ikke brukes til polyesterfilm (s.d.).ceritkarbid Isolerende belegg som dannes på negativspissen til HI kullstifter ved fuktige kull.CGI Computer generated images.change over (CO). Se overkjøring.chip En liten brikke som inneholder (mange) elektroniske kretser.Chronophone Gaumonts filmlydsystem fra 1902 der lyden lå på grammofonplater.CIE Commision Internationale de l’Eclairage Standardisering av fargegjengivelse.CinemaScope Filmformat utviklet av Fox, med høyde/breddeforhold på 1:1,20 (tidligere1:1,17). Ved projeksjon brukes en 2:1 anamorfot slik at bredden dobles og gir forholdet 1:2,39 (tidligere 1:2,35.)cinematografi Kunsten å oppta levende bilder.cinematographer Engelsk betegnelse på "fotografen" ved filminspilling. Dvs. personen som er ansvarlig for bildene. Personen som ser i kamera, kalles "cameraman".Cinemiracle Filmsystem med 3 kinomaskiner som viser hver sitt bilde på hver sin del av lerretet. De to ytterste projiseres via speil (eks "Windjammer" ).Cinéorama Tidlig filmsystem (ca 1896) som v.hj.a. 10 kinomaskiner dekket 360?.Cinephone Engelsk filmlydsystem fra 1903 der lyden lå på grammofonplater.Cinerama 35mm filmsystem der bildet ble dannet av bilder fra 3 kinomaskiner. Senere erstattet av én 70mm film.Close-up NærbildeCMY Cyan Magenta Yellow Grunnfargene i det subtraktive fargesystemet. Brukes ved projeksjon av film.commag Film med magnetiske lydspor på samme film som bildene (f.eks. 70mm film med magnetisk lyd).comopt Film med optisk lydspor på samme film som bildene (f.eks. vanlig kinofilm).computer graphics Bilder laget på computere (f.eks. animasjon), uten bruk av kamera.conditional access (betinget tilgang) Kontrollsystem som kun tillater tilgang hvis gitte betingelser (f.eks. krypteringsnøkler) er til stede.CRT Cathode Ray TubeCS Forkortelse for Cinemascope (s.d.)CSS (Cinema Subtitling System) Betegelse på DTS sitt system for å projisere teksting av film med en separat videoprojektor, synkronisert via DTS tidskodespor på filmen.cut-off frekvens Den frekvensen der responsen til et elektronisk system begynner å avta/dempes.Cyan lydspor Lydspor der informasjonen ligger i cyanskiktet i filmen. Leses med rød lys (Rød LED eller laser).


D/A converter Digital til Analog konverter. Konvertering av analoge signaler til analoge signaler.DAT Digital Audio TapedB Se desibel.DC Se likestrøm.DCDM
Digital Cinema Distribution Master. Betegnelse på en fil, eller en samling filer, som inneholder alle data til en film for digital kino før den sendes til en kino.DCDM* Betegelse på DCDM (se over) som er pakkket ut fra en DCP (s.d.), dekomprimert og dekryptert.DCI
Digital Cinema Initiative. Gruppe nedsatt av studioene i Hollywood for å lage spesifikasjoner for digital kino.DCP (
Digital Cinema Package) Standardisert format for samlingen pakkede, komprimerte filer som sendes kinoene. Normalt kryptert av rettighetshaverendefinisjon Skarpheten til et bilde dannet av et optisk system. Måles som oppløsning (s.d.)dekoder Apparat som behandler signaler etter et kodesystem.dekompresjon Den motsatte prosessen av kompresjon (s.d)dekryptering Den motsatte prosessen av kryptering (s.d)delefrekvens I høyttalere: Den frekvensen der signalene som sendes til resp. bass, mellomtone, diskant skilles (deles).delestrek Betegnelse på det sorte feltet mellom bildene på en film.deltakopling (trekantkopling). En koplingsmåte for trefase vekselstrøm. Gir 220V mellom fasene.dempeledd Innretning som demper amplituden til et elektrisk signal uten å lage merkbar støy.desibel (dB). Enhet for styrkeforholdet mellom spenninger, strømstyrker, energier ol. Brukes vanligvis i forbindelse med lydtrykk eller lydintensitet.diaskarusell Diasfremviser med horisontalt roterende magasin for 40 100 stk. 5x5cm diasplater.diffus refleksjon Tilnærmet like stor refleksjon i alle retninger.digital kino (D-Kino) Betegnelse på system for digital distribusjon, lagring og gjengivelse av spillefilm, med internasjonalt akseptert kinokvalitet.dikroisk speil (kaldtlysspeil). Brukes i lampehus for at synlig lys skal reflekteres mens varmestrålingen går gjennom speilet. Reduserer varmeutviklingen i filmporten.D-ILA Direct-drive Image Light Amplifier System for projeksjon av digitale bilder. JVC?s videreutvikling av ILA, bl.a. med tanke på høyere oppløsning og kontrast for digital kino.dimmer Apparat for langsom regulering av strømmen til en lampe.DIN standard Standarder utarbeidet av Deutschen Normenausschuss.diodestikker Plugger som brukes til å programmere matriseautomater.direktelyd Lyden som når øret direkte fra lydkilden. Høres alltid før den reflekterte lyden.diskantområde (lyd). Frekvenser over 2000 Hzdistribusjonskopi Filmkopi som brukes til visning på kino.D-kino Se digital kinoDLP Digital Light Processing System utviklet av Texas Instruments for å prosessere digitale bilder.DLP Cinema DLP projektor som tilfredsstiller kravene til å vise digital kino.DMD Digital Mirror Device Chipen (-e) i en DLP projektor.dobbeltanlegg Kinoanlegg der det kjøres med 2 kinomaskiner med overblending.Dolby A Støyreduksjonssystem. Brukt på analog optisk film fra ca 1977 til midten av 1990 tallet. Er i dag erstattet av Dolby SR..Dolby Digital Betegnelse på Dolby?s digitale lydformat for film. 6 (5.1) kanaler lyd. Lyden er lagret mellom perforeringshullene på lydsporsiden på filmen.Tidligere kalt SR?D.Dolby SR Spectral Recording Støyreduksjonsystem med større dynamikk enn Dolby A. Har mer eller mindre erstattet Dolby A for analog optisk lydDolby stereo I kino: Betegnelse på to optiske lydspor innspilt med Dolby A støyreduksjonssystem. Kodet for gjengivelse i fire kanaler (høyre, senter, venstre og surround). Evt med en generert dypbasskanal.Dolby surround Lydformat for video der høyre/venstre lydspor dekodes til 4 kanaler (H, S, V, Surr)Dolby tone (testfilm). Lydspor for justering av riktig nivå på de to kanalene til forforsterkeren i en Dolbyprosessor.Dolbyprosessor Apparat som bearbeider Dolbyinnspilte lydsignaler i filmlydanlegg. Inneholder bl.a. støyreduksjonsenhet og dekoding for 2-4 kanaler for analog lyd, og evt. for prosessering av Dolby Digital og Surround-EX.double band projektor Kinomaskin for kjøring av sepmag der synkroniseringen skjer ved at filmens og magnetbåndets spoler har felles akslinger.dpi dot per inch mål for oppløsning, brukes oftest om utskriftskvalitet.DRM (
Digital Rights Management) Kontrollen av reglene som muliggjør å vise filmen.dropout Om magnetbånd: Når lyden plutselig forsvinner pga støv eller andre feil på båndet.DSM
Digital Source Master. Betegnelse på en digital master av en film som danner utgangspunktet for alle andre formater (35mm film, D-kino, DVD, VHS, internett filer osv).DSP Digital Signal ProcessorDTS Digital Theatre Sound Digitallydformat for film der lyden er lagret på CD-ROM plater som synkroniseres med filmen ved hjelp av tidskode på filmen.dubbing Fremmedspråklig film der den originale dialogen erstattes av et annet språk. Brukes også når talen legges på i studio synkront med tidligere opptatte bilder.duplikatnegativ (dupneg, dupe neg.) Kopi (negativ) av negativen til en film. For å beskytte originalnegativet. Brukes til produksjon av distribusjonskopier.DV Digital Video. En digital video standard som benytter ¼" tape.DVD Digital Versatile Disc. Plate for lagring av data, opp til 17GB på en 12cm disk. Plass til en hel spillefilm på én plate.DVI Digital Video Intetrface. Standard for overføring av digitale bilder fra en videokilde til en digital projektor (eller display).dybdeskarphet Området for avstanden der bildet er akseptabelt skarpt.dynamikk I kino: Området, målt i dB, mellom den kraftigste og den svakeste lyden (som må være hørbar) på en film.dypbasshøyttaler Se subwoofer.


Annonse
Skroll til toppen