Annonse

Kinoteknisk ordliste K-L


kaldtlysspeil Se dikroisk speil.kanalseparasjon Et uttrykk for hvor godt en kanal er skilt fra en annen i et flerkanals lydanlegg. Angis i dB. Høyere verdi viser bedre kanalseparasjon. (Se også overhøring).kanaltreding (Slot load). System der man legger filmen i en åpen kanal i projektoren. Når kanalen lukkes er filmen riktig tredd. Brukes i en del 16mm projektorer.katode Negativ pol.kB KiloByte = 1024 Byteskbps KiloBits Pr SekundKDM (
Key Delivery Message) Data som sendes kinoen for at den skal kunne få levert filmen og få godkjent utstyret for visningen av den.kelvinskala Temperaturskala som tar utgangspunkt i det absolutte nullpunkt: 273,16?C. K= ?C+273,16.keystone effekt Se trapesoid forvrengning.kHz KiloHertz = 1000 HertzKinemacolor Tofargesystem med alternerende orange/rødt og blått/grønt bilder kjørt med 32bilder/sek. Det første vellykkede fargefilmsystemet (1906).kjegleblender Blender i kinomaskinen der blenderen er kjegleformetkjøremerker Små merker øverst i høyre hjørne på slutten av en akt. Skal hjelpe maskinisten ved overkjøring. Se også startmerke og overblendingsmerke.klangfarge Sammensetning av grunntone og overtoner (harmoniske) som gir et instruments egenart (klangfarge).klapper Hengslet brett der den ene delen klappes mot den andre. Når delene klappes sammen kan lyden av klapperen sammen med bildet av den brukes til å synkronisere bilde og lyd fra filmopptakene. Vanligvis kombineres klapper og slate (s.d.).klapperekko Se klirr.klipper Person som klipper bildene (og lyden) fra filmopptakene sammen til en ønsket rytme og helhet.klipping Kutting av amplituden til et signal, når den overskrider hva systemet kan bearbeide.klirr (fladderekko, klapperekko). Effekt som oppstår mellom to parallelle vegger. Høres ut som klirr når man klapper i hendene, slår to trestykker mot hverandre el.l.Kodachrome Fabrikknavn på et fargefilmsystem.Kodak perforering Navn på den type perforeringshull som vanligvis benyttes på kinofilm (rektangulært med avrundede hjørner).kompatibel Virke sammen medkomplementærfarge Fargen som blir igjen når en farge fjernes fra det synlige spekteret. Komplementærfarger eks: Grønn-magenta, rød-cyan, blå-gul. Magenta kalles også "minus-grønn" osv.kompresjon I digital teknolog brukt som betegnelse på algoritme for å redusere datastrømmen.kompressor Apparat som trykker sammen (komprimerer/reduserer amplituden til) lydsignaler for å redusere dynamikken. For å tilpasse lyden til mediets dynamikkområde, for å gjøre talen tydeligere el.l.kondensatorlinse I kino: En linse som plasseres ved filmporten for å øke spredningen av lyset.konsollmaskin I kino: En kinomaskin der projeksjonsverk, lampehus, likeretter og styring er bygget som en enhet.konstant direktivitetshorn Horn i høyttalersystem (HF) for at alle frekvensene som gjengis gjennom hornet skal ha tilnærmet like stor spredning.kontaktkopiering Kopiering der negativ og positiv film ligger mot hverandre forbi en spalte der positivfilmen eksponeres gjennom negativfilmen (eller omvendt).kontinuerlig fremtrekk Når filmen går med jevn (ikke rykkvis) hastighet gjennom filmporten.kontinuitet Korrekt sammenheng mellom ulike scener og tagninger i en filminnspilling. Ivaretas av scripten (s.d.)kontrast Spennvidden mellom maksimalt lys (hvitt) og minimalt lys (sort) i et bilde.kopirapport Skjema som følger en filmkopi. Utfylles for hver oppsetting og gir bl.a. beskjed om kopiens tilstand.korn Grunnsubstansen i det fotografiske materialet. Begrenser oppløsningen (minste synlige detaljer) i bildet.korsboks Enhet som inneholder malteserkorsmekanismen (malteserkors, eksenter, sperreskive, svinghjul, rykkhjulakse osv).korsvenderstift Stiften som griper inn i og dreier malteserkorset i en malteserkors rykkemekanisme.kraftforsterker Se effektforsterker.kromatisk aberrasjon Fargeforskyvning. Når de forskjellige fargene brytes ulikt i et objektiv slik at en farget linje vil bli gjengitt som flere linjer med forskjellige farger.krymping Reduksjon i filmens dimensjoner (både lengde og bredde) på grunn av uttørking.kryptering En koding (algoritme) av signaler, slik at de ikke kan leses av andre enn dem som har tilsvarende dekryptering.kullbuelampe Likestrøms lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to kullelektroder.kvikksølvdamp likeretter (kald katode likeretter). Likerettertype som tidligere ble brukt til kullbuelamper.


LAN Local Area Network Et lokalt datanettverk.laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationlavintensitetskull (LI kull). Kullstifter til kullbuelys lampe, bestående av rene kullstifter.LCD Liquid Crystal DisplayLCD projektor Videoprojektor der rødt, grønt og blått lys prosesseres ved at lyset passerer gjennom hvert sitt LCD-panel.lcos (Liquic Crystal On Silicone) 3-chip LCD teknologi der lys reflekteres i chipene (panelene) . Aktive piksler dreier P-polarisert lys til S-polarisert. P-polarisert lys blir forkastet, slik at kun S-polarisert lys projiseres. Brukes bl.a. i D-ILA og i Sony’s 4k-projektorleader Engelsk for tom (se start- og slutt-tom).LED Light Emitting Diode. En diode som sender ut lys når den leder strøm.LED array En rekke med LED som brukes som lyskilde for analoge og digitale lydhoder.ledelys Lys i sal og korridorer som koples inn hvis nettstrømmen forsvinner, for at publikum skal finne veien ut.lens Engelsk for objektiv (ikke det samme som linse på norsk).leppesynk Nøyaktig samsvar mellom leppebevegelse og tale på film.LF (Low Frequency). Lave frekvenser.likeretter Apparat som omvandler vekselstrøm til likestrøm.likestrøm Strøm som kun går i en retning. Den ene lederen er positiv pol, den andre negativ.LI kull Se lavintensitetskull.limiter Elektrisk krets som begrenser signaler over en viss styrke uten å kutte brått ved grensenivået.linjeinngang/utgang Inngang/utgang basert på linjesignaler. Brukes f.eks. for signaler fra en CD-spiller til en forsterker eller fra en 16mm projektor (linjeutgang) til kinoens forsterkersystem.Link Encryption (LE) I et digitalt kinosystem betegnelse på kryptering/dekrypteringen mellom server og projektorlinse Betegnelse på de enkelte elementene i et objektivlinseanamorfot Anamorfot der effekten oppnås ved hjelp av et linsesystem.location Sted der man tar opp film, men som ikke er studio.logo Den grafiske utformingen av et firmamerke.low-pass filter Elektrisk krets som kun slipper gjennom frekvenser under en viss verdi.lukker Se blender.lumen (lm). Enhet for lysstrøm.luminans Lystettheten til en flate målt i en bestemt retning. Måles i candela/m² (cd/m2). I USA brukes foot-lambert.


Brukes også om svart/hvit informasjonen i et elektronisk bilde, når bildet er bygget opp av separat farge (krominans) og luminans.lux (lx). Enhet for belysning (= lumen/m2).lydspor På film: Området som inneholder innspilt lyd.lydtrykk Uttrykk for trykkvariasjonene i luft forårsaket av lydbølger. Angis i dB.lydtrykknivå Uttrykk for lydnivå der man måler lydtrykk i forhold til høreterskelen. Angis i dB SPL (Sound Pressure Level)lys Betegnelse på den delen av det elektromagnetiske spekteret som oppfattes av øyet som synlig lys. I film/fotosammenheng utvides området til også å omfatte stråler som gir endringer i emulsjonen ved eksponering.lysstrøm Et uttrykk for "mengden" av lys som passerer en flate. Måles i lumen.lystetthet Et uttrykk for hvor godt belyst en flate er.lytteluke Et avlukke med en luke ut til salen hvor maskinisten kan få et inntrykk av filmfremføringen i salen uten å gå for langt og uten at støyen fra kinomaskinen når ut i salen.


Annonse
Skroll til toppen