Annonse

Kurstilbud fra FILM&KINO: Ledelse og drift av kino

Hovedvekten vil ligge på ledelse, organisering, økonomi, og markedsføring.


Studiet er utviklet som en påbygging til FILM&KINOs eget grunnkurs for kinosjefer, og det kan gjerne også gjennomføres som en påbygging til studiet Filmformidling ved Høgskolen i Telemark.


Ledelse og drift av kino


Omfang


30 studiepoeng


Bakgrunn


FILM&KINO som er bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen og medlemsorganisasjon for norske kommuner, har invitert til utvikling av et spesialtilpasset og formelt kompetansegivende studietilbud med hovedvekt på ledelse, organisering, økonomi, og markedsføring knyttet til kinodrift. Studiet er utviklet som en påbygging til FILM&KINOs eget grunnkurs for kinosjefer. Studiet kan også gjennomføres som en påbygging til studiet Filmformidling ved Høgskolen i Telemark.


Målgruppe


Kinosjefer og andre som har eller ønsker seg inn i ledende stillinger innen kinodrift.


Emneliste


-Organisasjon, ledelse og egenutvikling


-Økonomi


-Eierforhold, organisering og politikk


-Kinoen og filmens betydning i et samfunns- og kultur perspektiv


-Markedsføring


Læringsmål


Studentene skal:


-Tilegne seg teoretisk kunnskap og utvikle praktiske ferdigheter i å lede en moderne norsk kinobedrift.


-Kunne handle strategisk i forhold til særtrekk knyttet til eierforhold, organisering og politikk som gjelder for kinoer spesielt.


-Få forståelse for hvordan ulike driftsmodeller for kino kan fungere.


-Få innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og begreper relatert til kinodrift. Det rettes spesiell oppmerksomhet på forståelse for kinoenes inntekts- og kostnadsstruktur.


-Bli i stand til å forstå hvordan markedet fungerer og hvordan man kan markedsføre film og kinotilbud innen et mangfold av kultur- og fritidstilbud.


-Kunne legge til rette for en god repertoarpolitikk.


-Få innsikt i kinoens betydning i et samfunns- og kulturperspektiv og forståelse for utvikling av kinoens kjerneverdier.


-Få forståelse for juridiske emner som er av betydning for ledere i norske kinobedrifter.


Studieform


Studiet gjennomføres som 15 heldagssamlinger på 1 – 3 dager over 2 – 3 semestre. Samlingene gjennomføre med forelesninger, interaktive undervisningsmetoder, lederlaboratorium og praktiske øvelser. Det legges det vekt på å synliggjøre studentenes egne erfaringer og på erfaringsutveksling. Det forutsettes gjennomgående aktiv deltagelse fra studentenes side.


Opptakskrav


Generell studiekompetanse. Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og yrkespraksis. Studenter uten høyere utdanning kan taes opp etter spesiell vurdering.


Frammøte


Det er på de faglige samlingene at diskusjoner og felles forståelse for fagene formidles, dannes og utvikles. Det forventes derfor at studentene deltar aktivt på alle samlingene. Temaområdet Organisasjon og ledelse gjennomføres som lederlaboratorium og all undervisning er her obligatorisk. Dokumentert fravær på denne modulen kan kompenseres ved individuell prøving etter avtale med fagansvarlig.


Obligatorisk arbeid


Ingen obligatoriske arbeider utover det som inngår i vurderingsformen.


Vurdering


Vurderingsgrunnlaget består av følgende tre deler:


1.Individuell loggbok


2.Individuelt refleksjonsnotat


3.Prosjektoppgave utført i grupper. Resultatene presenteres for klassen. Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i og være knyttet til planlegging og/eller gjennomføring av et praktisk utviklingsarbeid fra en eller flere av deltagernes arbeidsplass. Prosjektrapporten skal reflektere studentenes forståelse og læring av tema som er i fokus i undervisningen og pensum. Tema for prosjektoppgaven velges i samråd med faglærer/faglig ansvarlig, men prosjektarbeidene bør ha karakter av å være nyttige for kinobransjen generelt.

De skriftlige arbeidene og de muntlige framleggene må være bestått for å oppnå avsluttet eksamen.


Karakterer


Bestått/Ikke bestått


Litteratur


Pensumlitteraturen er under vurdering og fellespensum vil foreligge ved studiestart.


Faglig ansvarlig


Høgskolen i Vestfold


Avdeling for samfunnsfag

Har du spørsmål, kontakt Jørgen Stensland i FILM&KINO.

Krset har egne nettsider på:
http://sa.hive.no/kinoledelse/


Annonse
Skroll til toppen