Annonse

Arbeid med film i barnehagen

Av Barbro Hardersen, rådgiver i Medietilsynet

Sentralt i barnehagens innhold er arbeidet med fagområdene. Rammeplanen deler barnehagens innhold inn i sju fagområder for å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvordan de vil arbeide med fagområdene, og dette skal omtales i barnehagens årsplan.

Med revideringen av rammeplanen i 2006 ble antallet fagområder økt fra fem til sju: Antall, rom og form; etikk, religion og filosof; nærmiljø og samfunn; kommunikasjon, språk og tekst; kropp, bevegelse og helse og estetiske fag ble erstattet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagens arbeid med fagområdene er dokumentert gjennom flere undersøkelser av NOVA over flere år. Undersøkelsene viser at det systematiske arbeidet med flere av fagområdene har gått betydelig ned siden 2004 og 2002. Dette gjelder spesielt kunst, kultur og kreativitet, der andelen barnehager som arbeider systematisk med faget, har sunket fra 50 prosent i 2004 til 33 prosent i 2008. Det ser ikke ut til at barnehagenes størrelse har noen betydning for hvor mye det blir arbeidet med disse fagområdene, eller hvilke fagområder som prioriteres. Det kan se ut som om barnehagene i økende grad setter søkelyset på fagområder som ligger nær skolens «grunnleggende ferdigheter». Det vil si å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy.

Til tross for at Stortingsmeldingen viser til nedgangen i arbeid med kunst, kultur og kreativitet, nevnes ikke filmvisninger dersom man søker etter dette i dokumentet. Barn som vokser opp i dag, har med seg en ny type mediekunnskap. Førskolebarn forholder seg til mange ulike typer medier daglig, og dette kan barnehagen gjenspeile i sitt arbeid med fagområdene. Gjennom å vise egnede filmer for de yngste, kan man i et systematisk arbeide belyse flere fagfelt, og ikke minst sikre arbeid med kunst, kultur og kreativitet i en verden barn allerede har god kjennskap til. Medietilsynet ønsker å tilrettelegge for god og trygg bruk av medier i barnehagene i det framtidige informasjonsarbeidet. I tillegg vil vi i Medietilsynet sette fokus på bruk av film i barnehagen i kommende nummer at Skolekinonytt.

Referanse: Det kongelige Kunnskapsdepartement: St.meld nr.41 (2008-2009): Kvalitet i barnehagen

Annonse
Skroll til toppen