Annonse

Stille om barnehagens plass i nytt IKT-senter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet det nye Senter for IKT i utdanningen i Tromsø den 20. januar. ”Senteret skal hjelpe elever og lærere til å bli enda flinkere til å bruke digitale verktøy for å nå målet om mer og bedre læring”, sier ministeren på Kunnskapsdepartementets egne nettsider, men nevner ikke barnehagen i denne omgang.

Derimot kan en lese at ”Senter for IKT i utdanninga skal arbeide aktivt for at IKT medvirker til økt kvalitet i opplæringa. Hovedarbeidsområdene vil være barnehager, grunnopplæringa, lærer- og førskolelærerutdanningene”, på senterets egne nettsider. Departementet ser på IKT i barnehagen som et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehagen. I Kunnskapsdepartementets Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) også omtalt som barnehagemeldingen, har IKT fått et eget underkapittel. Her understrekes det at ”digital kompetanse skal være sentralt i opplæringen på alle nivåer. Barna i barnehagen bør få møte digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Medier, teknikk og teknologi blir også omtalt under flere av barnehagens sju fagområder” (Kunnskapsdepartementet 2009). Filmarbeid i barnehagen kan gå under dette området, og Medietilsynet håper at barnehagens arbeid med digitale verktøy og førskolebarns mediekompetanse blir løftet tydeligere fram.

Medietilsynet venter derfor spent på hvordan det nye IKT-senteret vil arbeide med IKT- og mediefeltet i barnehagen og i førskolelærerutdanningen. I programmet for åpningsmarkeringen ble denne delen av utdanningssektoren uteglemt. Blant annet inneholdt denne markeringen innlegg hvor IKT ble sett gjennom både elever- og lærerstudentens øyne, mens dette i følge programmet, ikke ble sett fra barnehagesektoren ståsted.

Medietilsynets trygg bruk- undersøkelser viser at også førskolebarn er aktive film- og mediebrukere. Når digital kompetanse er definert som en grunnleggende ferdighet i skolens læreplaner og det ”å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn” (Kunnskapsdepartementet 2009), har Medietilsynet store forhåpninger til at det nye IKT- senteret i Tromsø følger opp IKT- og mediekompetanseløftet i barnehagesektoren.

På senterets egne nettsider varsles en internasjonal åpningskonferanse til sommeren, og Medietilsynet håper dette programmet har mye å tilby barnehagesektoren og andre som er interessert i de aller yngste som mediebrukere i utdanningssektoren.

Kilder

Nasjonalt senter for IKT i utdanningenKunnskapsdepartementet: Åpning av IKT-senterKunnskapsdepartementet : St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagenMedietilsynets trygg bruk- undersøkelse

Annonse
Skroll til toppen