Annonse
Illustrasjonsbilde, cyber kid.

Mediekompetanse i skolen

Barn og unge lever og lærer i en digital mediehverdag, og etter hvert har også skoledagen blitt mer digital. Kunnskapsløftet og Læreplan-06 har inkludert det ”å kunne bruke digitale verktøy” som den 5. grunnleggende ferdigheten, noe som blant annet er uttrykt på denne måten:

”Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre. Juridiske og etiske utfordringer knyttet til Internettbruk er et sentralt element av digitale ferdigheter”.

Vi vet at forskjellene er store på dette området fra skole til skole, både i tilgjengelig utstyr og i graden mediene er inkludert i klasserommet. Men sammenlignet med andre europeiske land, er den norske skolen godt tilrettelagt for undervisning i digital kompetanse.

Digital mediekompetanse og dømmekraft er viktige redskaper for å kunne ta del i den offentlige samtalen, og barn trenger denne kunnskapen med seg i skolesekken for å kunne møte fremtidens raske teknologiske endringer. Medietilsynet mener det er viktig å opparbeide seg kompetanse om alle medier og ikke kun de digitale mediene. Å ha et bevisst forhold til styrker og svakheter ved hvert enkelt medium, forståelse for motivet til avsender og mediebudskapene er viktige ferdigheter.

Mediene generelt, og Internett spesielt, har et enormt informasjonstilfang og innhold av både objektiv og subjektiv art. Da er det viktig å være kritisk til hvilke kilder som er troverdig. Kan jeg stole på det jeg leser? Hvem er avsender av dette budskapet? Kan jeg stole på det som står i Wikipedia? For å være sikker på om et budskap er troverdig, er det viktig å søke til andre kilder for sammenligne og utforske informasjonen. Ved å stille seg slike spørsmål i søk etter informasjon blir man mer bevisst og rustet til å danne seg en egen mening på selvstendig grunnlag.

For å kunne ta bevisste valg i dagens informasjonssamfunn trenger barn navigasjonsutstyr for å klare dette. Her har skolen og lærere en viktig rolle både fordi barn og unge tilbringer mye av sin tid på skolen, men også fordi skolen har forpliktelser i forbindelse med digital opplæring.

Medietilsynets
Trygg Bruk-senter har egne ressurssider for lærere. Under fanen ”lærere” kan du få gode tips, råd og aktiviteter til hvordan du som pedagog kan jobbe med digital læring og kildekritikk i undervisningssammenheng.

Annonse
Skroll til toppen